Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde


Comenius 2000 I. modellt kiépített minőségbiztosított intézmény
 
 
 
„Hadd legyenek boldogok a gyermekek. Tanítsátok meg őket megtölteni szívüket a csodálat, a bátorság és a remény érzéseivel. Semmi sem lehet fontosabb, mint hogy megosszuk a pillanatot. Tartsuk sárkányuk zsinegét, fakasszuk énekre szívüket, s fényesítsük meg mosolyukat.   Figyeljünk belső és külső szépségükre. Bátorítsuk őket, hogy lassabb tempóba fogjanak. Szeressük őket minden elszálló pillanatban. Próbáljunk egy szent türelmével és megértésével élni. Csodáljuk őket. Inspiráljuk őket. S mondjuk el nekik minden módon, melyre szó sem kell: Mennyit jelentenek nekünk.”
Douglas Pagels
 
 
 
 
 

Elérhetőségek:
2740 Abony, Bethlen G. u. 3.-5.
Tel/Fax: 53/360-132
Facebook: Pingvines Óvoda
Vezető: Sátorné Tóth Melinda
 
 
Intézményünk 8 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal működő nevelési intézmény. A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 0-3 éves gyermekeinek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korában kezdődik és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló játékos tevékenységek keretében folyik. Nevelési célunk: Olyan gyermekek nevelése, akik képesek a társas és közösségi életben az együttműködésre (kooperációra), az erkölcsi értékek elsajátítására, kommunikációra. Akik környezetükben bátran megnyilatkoznak, másokkal kezdeményezőek, képesek az együttműködésre. Személyiségükre jellemző: a problémaérzékenység, alkotás és felfedezés öröme, tudásvágy, döntőképesség, önbizalom, új próbálkozás iránti igény. Óvodánkban Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkaközösség, valamint szakmai munkacsoportok működnek:
  1. Ének-zene munkacsoport
  2. Anyanyelvi munkacsoport
  3. Természet, Ember, Társadalom, Tevékenység munkacsoport
  4. Sport és egészségfejlesztés munkacsoport
  5. Hagyományőrző  munkacsoport
  6. TESZ-VESZ Táncház
Ezen szakmai közösségek az óvodapedagógusi munka fejlesztését, új lehetőségek feltárását segítik. Az óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva teremtjük meg. A nevelés-tanulás komplex egymásra hatását figyelembe véve, nem az ismeretanyag növelésére, hanem a több alkalommal, sokoldalúan, különböző nézőpontokból való megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét, időbeosztását. A heti és a napirend az a szervezeti keret, amely biztosítja számukra a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését.
Intézményünk 600 – 1700 óráig tart nyitva.
 
Napirendünk általános időkeretei:
- játék és szabadidős tevékenység 6 óra,
- étkezés, pihenés 3 óra
- öltözködés, tisztálkodási tevékenység 1,5óra
- komplex tevékenységek naponta 5-35 perc
 
Alkalmazottak:
Intézményvezető: Sátorné Tóth Melinda
Intézményvezető-helyettes: Markó Ferencné
Óvodatitkár: Nagy Zoltánné
 
Óvodapedagógusok:
Paulik Jánosné, Bálintné Tóth Katalin, Nagy Gyuláné, Szabó Zoltánné, Schneider Márta, Szabó Krisztina, Vargáné Kengyel Gabriella, Tóth Tiborné, Habonyné Urbán Orsolya, Tamasi Zoltánné, Feketéné Varga Ágnes, Gönczölné Sziráki Zsuzsanna, Farkas Józsefné, Nagy Gáborné, Lakatosné Mádi Brigitta
 
Dajkák:
Barta Lászlóné, Retkes Ferencné, Molnár Lászlóné, Csizmadia Istvánné, Darányi Lászlóné, Gulyás Ferencné, Túrócziné Gulyás Judit
 
 
Bölcsőde
 
Az intézmény 4 bölcsődei csoporttal működik. Felvehető maximális gyermeklétszám: 44 fő. Nyitvatartási ideje: 600 – 1700 Személyi állomány összesen: 12 fő. A csoportban a kisgyermeknevelő – gyermek aránya: 2 fő kisgyermeknevelő – 11 fő gyermek A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Bölcsődénk nevelési célja testileg, szellemileg, szociálisan egészségesen fejlett, harmonikus személyiségű gyermekek nevelése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az alapfeladatainkon túl nagyobb szerepet, kiemelt figyelmet szentelünk a megismerési folyamatok fejlődésének segítésére, az érdeklődés kialakulásának és fenntartásának a segítésére. Elősegítjük, hogy maga fedezze fel a környezet tárgyait, élőlényeit.
 
A bölcsődénkben a napirend az étkezések köré csoportosul. Külön összeállított a gondozási egységek, ezen belül külön a csoportok napirendje. Az év folyamán is változtatni kell, egyrészt a gyermekek fejlődésének, másrészt az évszakok változásának megfelelően. Tavasztól fokozatosan nő a szabadban való tartózkodás ideje.
 
Alkalmazottak:
Bölcsődei szakmai vezető: Baloghné Katona Zsuzsanna
Adminisztrátor: Hajagos Erika
Gondozónők: Fülöp Erika, Szabadosné Mucza Adrienn, Majercsik-Varga Krisztina, Polónyi Tímea, Király Kinga Cintia, Schenekné Hangonyi Ágnes, Kisné Szabó Márta, Dudokné Veres Ildikó
Dajkák: Andó Attiláné, Nagy Jánosné