Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Településfejlesztési Osztály

Településfejlesztési Osztály


Tisztelt Látogató!

A továbbiakban megismerkedhet a Településfejlesztési Osztályon folyó munkával.

Az osztályon feladatellátás az alábbi területeket foglalja magában:
 1. Fenntartás-üzemeltetés,
 2. Vagyongazdálkodás,
 3. Településfejlesztési feladatok ellátása.
A Településfejlesztési Osztályon az alábbi munkatársak látják el a feladatokat:


  emelet 102. szoba53/360-135/144
Csiga-Bagdács Kláratelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
 53/360-135/142
Mádi Csabatelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
 53/360-135/142
Batta-Nagy Nóratelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
 53/360-135/145
Csanádi Csabatelepülésfejlesztési ügyintézőemelet 105. szoba,
20. ügyfélpult
53/360-135/145


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13,00-18,00 óráig

Szerda: 8,00-16,00 óráig

Péntek: 8,00-12,00 óráig


A Településfejlesztési Osztály feladatkörei:

              A főépítészi tevékenységgel összefüggésben:
 • a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményezésével, jóváhagyásával, nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordinatív feladatok ellátásáról való gondoskodás,
 • a város arculatát meghatározó tisztségviselői döntés-tervezetek és előterjesztések véleményezése,
 • korlátozási kártalanítási ügyek előkászítésének koordinálása,
 • területrendezési, területfejlesztési programok, koncepciók véleményezése, kiemelt figyelemmel a város helyzetére

  Fenntartás-üzemeltetéssel kapcsolatban:
 • az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő építmények, ingatlanok, közművek, közlekedési és vízi létesítmények felújításához, vagy karbantartásához szükséges dokumentációk biztosítása,
 • a szakágak szerinti koordináció biztosítása, állásfoglalások, szakvélemények beszerzése,
 • közútkezelői hozzájárulás adása nyomvonalas létesítmények, illetve önkormányzati utak esetén;
 • a létesítéshez, építés-szrelésekhez, használatbavételekhez, üzemeltetésekhez szükséges szakhatóságok, társulások, közüzemi szolgáltatók, gazdálkodó szervezetek részére benyújtandó ügyiratok, dokumentációk, dokumentumok összeállítása és beszerzése az engedélyek határidőre történő bizotsítása céljából.

  Vagyongazdálkodással kapcsolatban:
 • az önkormányzati vagyon működtetésével, hasznosításával kapcsolatos előkészítő, koordináló és végrehajtó feladatok,
 • a forgalomképes vagyon elemzése, annak bővítése, hasznosítására lehetőségek feltárása, projektek kidolgozása,
 • a vagyoni jellegű kiajánlások összegyűjtéséről, megjelenítéséről gondoskodás,
 • az önkormányzati forgalomképes vagyon racionális gazdálkodási feltételének biztosításához szükséges telekalakításaival kapcsolatos feladatok végzése, ennek során együttműködik a társszervezetekkel, bizottságokkal és az illetékes külső szervekkel,
 • a vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek és belső szabályzatok betartása,
 • az önkormányzati lakások, nem lakás célú helyiségek fenntartásához, üzemeltetéséhez, értékesítéséhez és bérbeadásához kapcsolódó feladatok ellőátása,
 • a lakbérhátralékok behajtásával kapcsolatos feladatok,
 • az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítése.
             Településfejlesztéssel kapcsolatban:
 • a létesítmények, építmények, közművek, víznyerő bázisok, szennyvíztisztító és kezelő telepek, vízgazdálkodási építmények, hulladékgazdálkodás feledatai, közlekedési építmények fejlesztési célú tervek és kivitelezések biztosítása
 • a beszerzett, záradékolt, hatályos engedélyekről naprakész nyilvántartás vezetése szakáganként, azok folyamatos figyelemmel kísérése és karbantartása (módosítási, változtatási, stb. igénye),
 • a pályázati dokumentációk előkészítése és kidolgozása a pályázati kiírásokban meghatározott tartalommal egyezően, az elbíráláshoz szüksége mértékéig - a pályázati dokumentációk összeállításához szükséges mellékletek beszerzése, biztosítása céljából a pályázat kimutatásában részt vevők (tervezők, szakértőkí, hatóságok, társszervezetek) munkájának koordinálása,
 • a pályázatokról naprakész nyilvántartás vezetése , szakágankénti bontásban,
 • a nyertes pályáztatoknál gondoskodás a vonatkozó törvények és rendeletek tartalmával egyező módon a szükséges eljárások előkészítéséről a ráfordítások és források biztosítása céljából,
 • a befejezett fejlesztési célú (beruházás, átalakítás, rekonstrukció, rendeltetés változás) megvílósított javakról a vonatkozó törvények és rendeletek szerint az állományváltozás dokumentálása (aktiválás, csökkentés, módosítása, átértékelés), együttműködve a Gazdasági Osztállyal,
 • a közbeszerzési eljáráson kívüli - beruházással kapcsolatos - versenyeztetési feladaok lebonyolításáról való gondoskodás