Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Adócsoport

Adócsoport


Tisztelt Látogató!

A továbbiakban megismerkedhet az Adócsoport munkájával, jogi hátterével.

Az adócsoportban az alábbi dolgozók látják el a feladatokat:
 
Billus JuditAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125
Pélyi-Tóthné Szabó NikolettAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125
Varga-Sulyok ErikaAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125


Az Adócsoport munkatársai elérhetőek az adohatosag@abony.hu e-mail címen.


Az Adócsoport tevékenységét az alábbi részterülen végzi:

1. Magánszemély kommunális adója, telek-, építményadó, földbérbeadásból származó jövedelmek adója:

Az egyes feladatok:

     - nyilvántartja város illetékességi területén lévő lakásokat, és nem lakás céljára szolgáló épületeket, telkeket,
     - átvezeti a tulajdonjogváltozásokat, az adókat kiveti,
     - a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

2. Gépjárműadó:


Az egyes feladatok:

     - a város illetékességi területén lévő gépjárműveket nyilvántartja, a tulajdonjog változásokat átvezeti,
     - az adókat kiveti,
     - a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti,
     - felderíti az adóalanyokat,
     - a törzsadattárba felveszi az adatokat,
     - határozatok elkészítése.

3. Vállalkozók helyi iparűzési adója:


Az egyes feladatok:

     - gazdasági, ipari tevékenységet végző vállalkozókat nyilvántartja,
     - a bevallások alapján az adókat megállapítja, és kiveti,
     - ellenőrzi az adóalanyokat, a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

4. Behajtás, végrehajtás:


Az egyes feladatok:

     - környezettanulmányokat készít,
     - a helyi adókat és idegen helyről kimutatott adóhátralékot nyilvántartja,
     - behajtja és könyveli,
     - a végrahajtási cselekményeket foganatosítja,
     - letiltásokat azonnali beszedési megbízásokat bocsát ki,
     - felkutatja a lakcímeket és tartózkodási helyeket.

5. Adó- és értékbizonyítványok:


Az egyes feladatok:

     - értékeli a város illetékességi területén az ingatlanokat,
     - vagyoni bizonyítványokat ad ki.

6. Könyvelés és számítástechnika:


Az egyes feladatok:

     - adókat vet ki, helyesbít,
     - a napi pénzforgalmat könyveli és átutal,
     - végzi az adatok számítógépen történő rögzítését,
     - végzi a törzsadattár feltöltését, és folyamatos aktualizálását,
     - folyamatos ellenőrzéseket végez,
     - az előírt adatszolgáltatásokat elkészíti, és továbbítja.

7. Talajterhelési díj beszedése


Egyes feladatok:

     - bevallások előkészítése,
     - talajterhelési díj kivetése, és beszedése.

Az adóigazgatási eljárással kapcsolatos jogszabályi háttér:

     - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
     - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
     - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
     - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
     - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
     - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
     - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
       kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
     - a helyi iparűzési adóról szóló 27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - az építményadóról szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

TÁJÉKOZTATÓ
A 2017. ÉVI ADÓMÉRTÉKEKRŐL

A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a,
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:
     - Lakáscélú építmények esetén: 8.000 Ft/év
     - Beépítetlen belterületi ingatlan esetén: 6.000 Ft/év
     - Lakásbérleti jogviszony esetén: 10.000 Ft/év
     - Üdülő, zártkerti építmény esetén: 3.000 Ft/év 
 
     - Az építményadó mértéke változatlanul 800 Ft/m2, amelyet az üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére szolgáló építmények hasznos
        alapterülete után kell megfizetni.

GÉPJÁRMŰADÓ MÉRTÉKE:

Személygépkocsik, illetve motorkerékpárok esetén kW-ban kifejezett adóalap után:

     - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

     - a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű (ide tartozik az útkímélő tengellyel rendelkező jármű is) tehergépjármű,
       nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft
     - a nem légrugós rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
 
A feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:

     - Magyarország központi költségvetéséről szóló hatályos törvény
     - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
     - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
     - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
     - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
     - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
     - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
     - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
     - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

     - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a helyi iparűzési adóról szóló 27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - az építményadóról szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet