Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Központi címregiszter hirdetményei

Központi címregiszter hirdetményei


Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

A KÖZPONTI CÍMREGISZTER HIRDETMÉNYEITisztelt Abonyi Lakosok!


Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. A nyilvántartás naprakészen tartásáról abonyi ingatlanok esetében a város jegyzőjének nevében az Hatósági és Szociális ügyek Osztálya gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során folyamatosan kerül meghatározásra a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges.

A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosát értesíti.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

  • – beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
  • – beépítésre szánt területen fekvő telken
  • – létesített épületnek,
  • – létesített épületen belül található lakásnak,
  • – létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
  • – beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
  • – épületet létesítettek,
  • – létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
  • – olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek

A címek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati testületi döntés meghozatalára kerül sor.

Házszám hiánya esetén a Hatósági és Szociális ügyek Osztálya a házszám megállapításáról határozatot hoz. Amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait a Hivatal tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.
 
Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására.

A felsorolt dokumentumok beszerzése elsősorban a közös képviselők közreműködésével történik majd, ezért kérem a lakosságot, hogy a közös képviselők erre irányuló tevékenysége során velük együttműködni és szükség esetén a társasházi lakások pontos címének (házszám, emelet ajtó/bejárat) meghatározása céljából tartandó lakógyűléseken részt venni szíveskedjenek.

Amennyiben a lakóközösségtől alakszerű közgyűlési illetve tulajdonosi határozat nem érkezik, vagy a döntés tartalma nem egyértelmű, akkor a jogszabály keretei között hivatalból történik a címelem (ajtószám) megállapítása.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.

A címváltozás estén: 

1. A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - illetékmentesen bejegyzik az új címet.
2.
A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók, DAKÖV, az EON és a FŐGÁZ Zrt) felé a változást Önöknek kell jelezniük.
3.
A Magyar Posta Zrt., felé a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.
4. Vállalkozás
székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – magasabb szintű jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.


Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a www.abony.hu honlapon a közzétételtől számított egy hónapig.

Dr. Balogh Pál

      jegyző