Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   2014 évi határozatok

2014 évi határozatok


1/2014.(I.13.) számú képviselő-testületi határozat
a Vidékfejlesztési Minisztérium által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok és társulásaik feladatellátásának támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról

2/2014.(I.17.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata adósságának állam általi átvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges döntés meghozataláról

Z-3/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata részére „Önkormányzatiság útjai egy változó világban" ÁROP-3.A.2-2013-0007 kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-4/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban „ 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m3 –es nyitott konténer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-4/2014. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete

Z-4/2014. (I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete

Z-5/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

Z-6/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadására

Z-7/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről

8/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi munkájáról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

9/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2014. évtől történő működtetésére

10/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely és a Városi Sportcsarnok igazgatása összevonásának vizsgálata

11/2014. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat jóváhagyása

12/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
a választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról (II. forduló)

13/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése c. pályázaton való részvételhez tervező cég megbízására

14/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról (2740 Abony, Abonyi Lajos út 8. hrsz. 2380- volt Kostyán István kúria)

15/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Építőanyag gyermekintézmények és műemlékek számára - Várépítő pályázat benyújtásáról (Abony, Kálvin út 9. hrsz. 3343)

16/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszó 955/1 hrsz. alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlásáról

17/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról

18/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
főépítész feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására pályázat kiírásáról

19/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására

20/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására

21/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
Testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetőségéről egy kínai várossal

22/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Bizottságok 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

23/2014.(I.30.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

24/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a „A belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújítása” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

25/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz” című napirendi pont napirendre történő felvétele

26/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, Szilágyi E. u. 3.) elemi költségvetésének jóváhagyásával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról

27/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
közmunka mintaprogram folytatásáról

28/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évi városi rendezvényterv jóváhagyásáról

a 28/2014. (II.05.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

29/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
műsorszolgáltató megbízásáról a 2014. évre vonatkozóan

30/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló)

31/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
a belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz és fűtési rendszerének felújításáról

32/2014.(II.05.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi KID Football Club Sporttelephely felújítási programon történő induláshoz tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

33/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson

34/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Györe Pál abonyi díszpolgár emlékére állítandó szobor elkészítésére Pogány Gábor Benő szobrászművész megbízásáról

35/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a 0366/56. hrsz.-ú külterületi földrészleten pontatlanul feltüntetett csapadék csatorna nyomvonal javítása kapcsán tárgyalásos-, a 074/2. hrsz.-ú földrészlet és attól keletre eső ~3 ha földterület Ká – különleges állattartó telep övezetre teljes eljárásban módosítása kapcsán településfejlesztési döntés meghozatalára

35/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 1. melléklete

35/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. melléklete

36/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a Pintér és társa Kft. Ceglédi úti telephelyének fejlesztése kapcsán a Gip-2 szabályozási övezeti határok módosítására indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára

37/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

38/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztésére cégek megbízásáról valamint a 173/2013. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

39/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város sport és civil szervezetei részére térítésmentesen biztosított létesítmények használatára keretidő meghatározása

39/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

40/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város víziközmű-vagyonának értékelésére cég megbízásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására cég megbízása, ad-hoc bizottság felállításáról

41/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről

41/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 1. melléklete

41/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat 2. melléklete

42/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony, Klapka György út 11/a. (2018/1 helyrajzi szám) alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról

43/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Piac- Vásárcsarnok (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésére

44/2014.(II.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Termálfürdő állapotáról szóló beszámolóra

45/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
az adóhátralékok behajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatóról

46/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról

47/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
A társadalmi és civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

47 .sz. melléklete táblázat 2013., évi sportegyesületek tám.

48/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
A virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról

49/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-50/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
Közterület-foglalási díjat megállapító határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-51/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony, Nagykőrösi út 3. szám alatti 66 m² alapterületű bérlakás ismételt bérbeadásáról

Z-52/2014.(III.04.) számú képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Z-52/2014. (III. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

53/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű-üzemeltetés helyzetére” című napirendi pont napirendről történő levételéről

54/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „A víziközmű üzemeltetési tevékenység DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. általi közvetlen ellátása” című napirendi pont napirendről történő levételéről

55/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató az ABOKOM Nonprofit Kft. helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően” című napirendi pont napirendről történő levételéről

56/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Az Abony 3671/6 hrsz. ingatlanra beérkezett kérelem elbírálására” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

57/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Lejárt határidejű határozatok ” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

Z-58/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kossuth tér 2. III/3. szám valamint a Kossuth tér 3. III/1. szám alatti önkormányzati lakásokra benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról

Z-59/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-60/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban „1 db kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m3-es nyitott konténer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-61/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony 3671/6 hrsz. ingatlanra beérkezett kérelem elbírálásáról

62/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
emlékező macskakő elhelyezésre beérkezett kérelem elbírálásáról

63/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

64/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztás kinevezésének támogatásáról

65/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
főépítész feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálásáról és főépítész megbízásáról

66/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson való részvételről

67/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Napló szerkesztőbizottságával valamint kiadásának szabályzatával kapcsolatos döntések meghozataláról

68/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti tervének és célfeladatainak megismeréséről

a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

69/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. I. negyedévben végzett munkájáról szóló beszámolóról

70/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – Városi épített örökség megőrzése c. pályázaton való részvétel előkészítéséről szóló beszámolóról

71/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2013. évi működéséről szóló beszámolóról

72/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

73/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-vásárcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

74/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Ungár kúria – Abony, Szolnoki út 3.)

75/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Kostyán Andor kúria Vasút út 15.)

76/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Kostyán István kúria – Abonyi Lajos út 8.)

77/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (volt Márton kúria Abony, Kálvin út 9.)

78/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt pályázatok megvalósításához kivitelező cégek megbízásáról (Abony, Vasút út 16. sz. alatti Falumúzeum)

79/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról

80/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosításáról

81/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról

82/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
az úthálózat minőségének javításáról

83/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete

a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú mellékletének mellékletei

84/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a sport célú tevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete

a 84/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. számú mellékletének mellékletei

85/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása társulási megállapodását érintő törvényességi felhívásról

86/2014.(III.27.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

87/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a „Tájékoztató az ABOKOM Nonprofit Kft. helyzetéről a víziközmű szolgáltatás átadását követően” című napirendi pont napirendről történő levételéről

88/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a napirendi pontok sorrendjének módosításáról

89/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. víziközmű-üzemeltetés helyzetéről szóló tájékoztatóról

90/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Víziközmű szolgáltatás jövőbeni ellátásáról

90/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

91/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének megismeréséről

92/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Városi Termálfürdő nagymedence burkolatának javítására kivitelező cég megbízásáról

93/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a 0159/1 Hrsz. alatti, rekultivált hulladéklerakó területén, 1,5 MW-os naperőmű létesítésének alternatíváiról

94/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról

95/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei módosításának előkészítésére a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet gazdasági-kereskedelmi területté minősítése önkormányzati tulajdonból elidegenítéséhez

96/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Tószegi út 63. (4166 hrsz.) szám alatti ingatlan helyi védettség megszűntetésére

97/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról (I. forduló)

98/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Belügyminisztérium által a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételre vonatkozó döntés meghozataláról

99/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)

100/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Somogyi Imre Általános Iskola)

101/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola)

102/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló abonyi oktatási intézmények átszervezésének véleményezéséről (Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola)

103/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírásáról

104/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés biztosításáról

105/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
a Két torony kötvény betétállomány maradvány értékének felhasználására

106/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozataláról

Z-107/2014.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálásáról

108/2014.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat
a Városi épített örökség megőrzése c. pályázati konstrukcióban, a Kostyán Andor kúria teljeskörű felújításához szükséges önerő mértékének meghatározásáról (2740 Abony, Vasút út 15. Hrsz. 4891.)

109/2014.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat
a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása társulási megállapodását érintő törvényességi felhívásról

110/2014.(V.08.) számú képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának 2013. évi kötelezettségekkel nem terhelt pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyásáról

111/2014 (V.08.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról

112/2014.(V.12.) számú képviselő-testületi határozat
az abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú, természetben a Csillag Zsigmond és Szelei út sarkán lévő, egymással szomszédos belterületi ingatlanok megvásárlásáról

113/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának 2013. évi helyzetéről

114/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai Ifjúsági Tábor értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

115/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

116/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelete megalkotásához történő hozzájárulás megadásáról, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról

117/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése tárgyában közbeszerzési cég és bíráló (ad-hoc) bizottság tagjainak megbízására

118/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására

119/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

120/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Városi Ebédlő tetőcseréjére kivitelező cégek megbízása

121/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Márton kúria melléképület bontásához fedezet biztosítása (Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343)

121/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

122/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az intézmények működtetéséről, a közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről valamint az intézményi felújítási terv jóváhagyásáról

123/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az úthálózat minőségének javítására irányuló döntések meghozataláról

123/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

124/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az általános tartalék felhasználásáról

125/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztatóról

126/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek valamint a nevelő munkát segítő alkalmazottak számának felülvizsgálatáról

127/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Egészségnap szervezésére kötendő együttműködés véleményezése

128/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-Vásárcsarnok díjainak felülvizsgálatára

129/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Abokom Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának ismertetése és a cégvezető prémiuma

130/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosításáról

131/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

132/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-133/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft. 2014. üzleti tervének elfogadására és a hulladékgazdálkodási üzletágának 2014. évi várható veszteségének kezelésére

Z-134/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-135/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről

Z-136/2014.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Közoktatásáért díj adományozásáról

137/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Tanuszoda építéséhez együttműködési szándék kinyilvánításáról

138/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat
137/2014. számú határozat végrehajtása

139/2014. (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi Bizottság kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek, és a sporttevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatására vonatkozó átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló jelentés tudomásul vételéről és a maradványösszeg felhasználásáról

140/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a „Jelentés Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében” című napirendi pont levételéről

141/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a „Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójának ellátása” című napirendi pont levételéről

142/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
egészségnap szervezésére kötendő együttműködés véleményezése

143/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
nyílt ülés napirendi pontjai sorrendjének módosítása

144/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az abonyi 966, 967 és 968 helyrajzi számú belterületi ingatlanok (Lidl-telek) megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról

a 144/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

145/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal 2013. június 01. napjától 2014. május 31-ig terjedő munkájáról

146/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Vadaspark bérbeadásáról szóló szerződésben foglaltak teljesüléséről

147/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Vadaspark bérleti szerződés módosítás elfogadásról

148/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE kérelmének elbírálásáról

149/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. II. negyedévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

150/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti földrészletek Vt1 - településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda építéséhez (Játszótér)

151/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei módosítása a belterület 3305. hrsz., vagy 2071. hrsz. alatti földrészletek Vt1 – településközpont vegyes területté minősítése tanuszoda építéséhez („Kis Focipálya”)

152/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

153/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról

154/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi fűtésének korszerűsítéséről

Z-155/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város úthálózat minőségének javítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-156/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város víziközmű vagyonértékelése tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról

157/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges eszközbeszerzés” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

158/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó döntések meghozataláról

159/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Jelentés Abony Város pénzügyi helyzetének átvilágításáról az ÁROP 3.A.2 projekt keretében

159/2014. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

160/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására

161/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abokom Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésmegkötésére

162/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési tervének a Gergely utca 4. szám alatti ingatlant érintő rendelkezéseire vonatkozó törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozataláról

163/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a 0366/56 hrsz. alatti földrészleten tévesen jelölt csapadék csatorna nyomvonal törlése módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerint érkezett vélemények jóváhagyásáról

164/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek külterületen a 074/2. és részben a 076/1 hrsz. alatti földrészletek különleges állattartótelep övezetbe sorolása módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozataláról

165/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Márton kúria északi melléképületével kapcsolatos döntések meghozataláról (Abony, Kálvin u. 9. sz. hrsz. 3343 műemléki törzsszám:6878)

166/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
házhozmenő szelektív hulladék gyűjtéshez szükséges eszközbeszerzésről

Z-167/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
„Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

Z-168/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére „víziközmű vagyonértékelése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-169/2014.(VII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a lakásbérleti díjhátralékok ledolgozásának lehetősége a szociális építőtábor koncepciója alapján

170/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról

171/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-172/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
a II. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosításáról

Z-173/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata részére „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapításáról

Z-174/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

175/2014.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft által vállalt intézmény felújítási terv teljesüléseiről és az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatti volt Könyvtár átalakításának többletköltségeiről, tanévkezdés feltételeiről

176/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
nyílt ülés napirendi pontjai sorrendjének módosításáról

177/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „A 17. számú, nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása” című napirendi pont napirendre történő felvételéről

178/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az „Abony, volt Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet biztosítása” című napirendi pont felvételéről

179/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben végzett tevékenységéről

180/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az egészségügyi ellátás helyzetétől

181/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák 2013/2014. nevelési év végi beszámolójának elfogadásáról

182/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a növények telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos döntés meghozataláról

183/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014. (III.07.) számú rendeletének módosításáról

184/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2014. I. félévi pénzügyi teljesítési adatairól

185/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról

186/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására cég megbízása

187/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan biztosítására

188/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a POWER Karate SE részére sporttevékenység végzésre alkalmas önkormányzati ingatlan biztosítására

189/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Köztársaság út 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó kérelem elbírálásáról

190/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására

191/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-Vásárcsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. hrsz. 859/4 hrsz) található üzlethelyiség bérbeadására beérkezett pályázat elbírálására

192/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az ÁROP -3.A2-2013 pályázat keretében döntéshozatal előkészítését, lebonyolítását , dokumentálását segítő informatikai rendszer beszerzéséről

193/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Alapító okiratának módosításáró

194/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

195/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

196/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi melléképületre megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

197/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Márton kúria portikusz helyreállítására kivitelező cég megbízásáról Abony, Kálvin u. 9. hrsz. 3343 műemléki törzsszám:6878

198/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

199/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony, volt Könyvtár Csillag Zs. u. 5. szám alatti ingatlanban munkálatok elvégzésére fedezet biztosításáról

Z-200/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Z-201/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
„Az Abonyi Polgármesteri Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára és az „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Abony, Dánszentmiklós és Csemő településeken” című, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelű pályázat keretében megvalósuló strukturált hálózat kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-202/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-202/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-203/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat részére „HULEJAF-2013-0002 pályázat keretén belül „Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-204/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a „Virágos Abonyért” cím adományozásáról

Z-205/2014.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat
a 17. számú , nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

206/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (IV. 3.) önkormányzati rendeletet, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló 12/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet érintő törvényességi felhívással kapcsolatos döntések meghozataláról

207/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
a 2007. évben elvégzett Abony Város Önkormányzat intézményeinek világításkorszerűsítési munkáinak felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóról

208/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi csatlakozására

Z-209/2014.(IX.09.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

210/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
maradvány pénz terhére itatott, mart aszfalttal utak javításáról

211/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezésére vonatkozó szerződésben rögzített kivitelezési határidő meghosszabbítására vonatkozó szerződésmódosítás felbontásáról

212/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a Szolnoki út 3671/6. hrsz. alatti földrészlet Gksz2 – gazdasági kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolása módosításra indított eljárásban a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerint érkezett vélemények jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozataláról

213/2014.(IX.22.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Polgármesteri Hivatal kazán cseréjéről

214/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11 2013-0006, további rekonstrukciós munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása” című napirendi pont levételéről

215/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

Z-216/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-217/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a „HULEJAF-2013-0002 pályázat keretén belül „Házhoz menő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

218/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a napirend módosításáról

Z-219/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Pénzügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-220/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-221/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Humánpolitikai Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-222/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a Gazdasági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-223/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
„Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006, további rekonstrukciós munkák megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

224/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

225/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

226/2014.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat
a képviselők tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata

227/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás döntéshozó szervébe tagdelegálására

228/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodai felvételi körzethatárok módosítására

229/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosításáráról szóló 130/2014. (V.22.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására

230/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt megindítására

231/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abony, Báthory út 2. szám alatti, Városi Polgárőrség által ingyenesen használt irodahelyiségre vonatkozó kérelmének elbírálásáról

232/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása

233/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer karbantartási feladatainak ellátására cég megbízásáról

234/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2014. évi garanciális bejárásokról

235/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
a bírálat alatt lévő és a már elnyert pályázatok alakulásáról

236/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadására

Z-237/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról

Z-238/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz díszpolgári cím adományozásáról

Z-239/2014.(XI.06.) számú képviselő-testületi határozat
tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről

242/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a 2014. évben elvégzett belterületi utcák burkolat-felújítási munkálataira igazságügyi szakértői vizsgálat kezdeményezéséről

Z-243/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

Z-243. melléklete

Z-244/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Közművelődéséért díj adományozásáról

Z-245/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Apponyi Albert utca 3. (hrsz: 51) szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Z-246/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Piac-Vásárcsarnok kivitelezése kapcsán felmerült kötbér igénnyel kapcsolatos intézkedések megtételére

247/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft., 2014. 07.01. és 2014. 11.10 közötti időszakban végzett tevékenységérő szóló beszámoló elfogadásáról

248/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere” című pályázat megvalósítása során, a Művelődési Ház projektelem eszközbeszerzésével kapcsolatos szabálytalansági eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláról

249/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában döntések meghozataláról

250/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Márton kúria déli melléképülete - Abony, Kálvin út 9.)

251/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (volt Márton kúria Abony, Kálvin u. 9.)

252/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Kostyán István kúria - Abony, Abonyi Lajos u. 8.)

253/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (volt Kostyán Andor kúria - Abony, Vasút út 15.)

254/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Abony, Szolnoki út 3. – volt Ungár kúria)

255/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvételre- önerő meghatározására (Falumúzeum - Abony,Vasút út 16.)

256/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről

257/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a városi főépítész megbízási szerződésének módosításáról

258/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos szándéknyilatkozat megadásáról

259/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. részére padkázás és árok kialakításra fedezet biztosításáról

260/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az Imre utca ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak elvégzéshez szükséges döntések meghozatala

261/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról

262/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a növények telekhatárhoz mért legkisebb telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)

263/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának ( HEP) az „Önkormányzatiság útjai egy változó világban” című, ÁROP-3.A.2-2013-0007 jelű pályázat keretén belül történő felülvizsgálatáról

264/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a sajtóreferensi feladatok ellátásáról

265/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal létszámának felülvizsgálatáról

266/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítására

267/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város sport és civil szervezetei részére térítésmentesen biztosított létesítmények használatára időkeret meghatározása

267. melléklete

268/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízására

269/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az értékbecslői feladatok ellátására cég megbízásáról

270/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a földmérési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés megkötéséről

271/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról

272/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének elfogadásáról

273/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
az óvodák alapító okiratainak módosításáról

Z-274/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére az „Abony Város szennyvíztisztító telepének további rekonstrukciós munkáinak megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

275/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a „Belterület utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” megnevezésű munkálatokról

276/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának módjáról

277/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
A helyi közfoglalkoztatási feladatok ellátásának továbbá az ehhez kapcsolódó 1 státusznak, bér és járulékainak az ABOKOM Kft. részére történő átadására

277. 1. melléklet

277. 2. melléklet

277. 3. melléklet

278/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

279/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város 92/2013. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításáról a belterület 3671/6. hrsz. alatti földrészlet Gksz – gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területté minősítésére

279. melléklete

280/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2015. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról

280 melléklete

281/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a települési adóról szóló rendelet megalkotására

282/2014.(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról