Log könyvtár nem írható - adjál neki CHMOD plugins/log/logs -> 777
POZÍCIÓ --->   Hírek


Hirdetmény a 2021/2022. nevelési év óvdoai beiratkozásának rendjéről
A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése, valamint a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021.(III.10.) EMMI határozat alapján Abony Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák beiratkozásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg.
 
Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától lagalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, vagy tartózkodik.
 
A beiratkozás időpontja
 
A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokben kerül sor:
 
                                            2021. április 26. (hétfő)
                                            2021. április 27. (kedd)
                                            2021. április 28. (szerda)
                                            2021. április 29. (csütörtök)
                                            2021. április 30. (péntek)
 
A vészhelyzetre zekintettel az óvodai beiratkozásra elsősorban elektronikus úton van lehetőség. A beiratkozáshoz szükséges szülői szándéknyilatkozat Abony város hivatalos weboldaláról (www.abony.hu) letölthető, vagy átvehető az Abonyi Polgármesteri Hivatatal portaszolgálatán. A kitöltött szándéknyilatkozatot a választott óvoda e-mail címére szükséges megküldeni, de leadható a Hivatal portaszolgálatán is:
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda:  abonyigyongyszemek@gmail.com
 
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde:  pingvinesovi@gmail.com
 
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:  szivavanyovoda.abony@gmail.com
 
A jelentkezésre személyes úton is van lehetőség a járványügyi szabályok betartása mellett előzetesen telefonon egyeztetett időpontban az alábbi helyszíneken:
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
2740 Abony, Köztársaság út 11/a
06-70/658-2956; 06-53/360-211
 
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde
2740 Abony, Bethlen Gábor utca 3-5.
06-53/360-132
 
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2740 Abony, Tószegi út 58/A
06-53/360-825
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat,
 
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
 
A szülő -a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Pest Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). A bejelentéeket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint - a nyomtatást követő - postai beküldésével lehet teljesíteni (elérhetősége: WWW.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpont/Külföldre távozás bejelentése).
 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértéi nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
 
 
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.27.szombat - 05:56:44
Nyomtatóbarát változat email valakinek