POZÍCIÓ --->   Abonyi Gyöngyszemek Óvoda

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda


COMENIUS 2000 I. modellt kiépített minőségbiztosított intézmény


Elérhetőségek:
 • 2740 Abony, Köztársaság út 11/a.
 • Tel./Fax: 53/360-211
 • E-mail: gyongyszemek@pr.hu
 • Vezetője: Nagy Gyula Lászlóné
 
Az intézmény telephelyei:

 • 2740 Abony, Apponyi u. 5. Tel.: 53/360-338
 • 2740 Abony, Szelei u. 29. Tel.: 53/360-102

Minden kedves érdeklődőt szeretettel köszöntünk az óvoda honlapján. Szeretettel várjuk az óvodánkba azokat a szülőket, akik gyermekeiket szeretetteljes, meleg biztonságot adó óvodába szeretnék járatni.

Óvodaegységeink a város központjában helyezkednek el, a 8 csoportunkban az idén 217 kisgyermeket nevelünk, gondozunk.

Csoportojainkat általában azonos életkorú gyermekekből szervezzük és az óvónők heti váltásban, felmenő rendszerben foglalkoznak velük.

Az óvodánkban pedagógiai tudatossággal biztosítjuk a gyermekek testi, lelki szükségleteteinek kielégítését, egészséges életmódra szoktatását, értelmi, érzelmi nevelésüket, szocializációjukat. A gyermekek fejlődését differenciáltan, saját fejlődési ütemükhöz igazítva segítjük. A célunk az, hogy minden gyermek a saját lehetőségeihez képest fejlődjön és haladjon előre. Folyamatosan törekszünk az óvodánkba járó gyermekek minél alaposabb megismerésére, hiszen nevelni csak azt lehet eredményesen, akit ismerünk.

Saját ME-SE programunkat is ennek jegyében alkottuk meg. A program címében szereplő szótagok jelentése:
ME=MEgismerni
SE=SEgíteni

Kiemelt figyelmet fordítunk a részképesség kieséssel, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítésére. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését egyéni fejlesztési terv alapján az EGYMI gyógypedagógusainak segítségével végezzük.

Meghatározott heti óraszámban az EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) logopédusa foglalkozik itt az óvodában a rászoruló gyermekekkel.Óvodánkban a gyermekek fő tevékenysége a játék, melynek során a gyemekek egész személyisége megismerhető és tudatos, átgondolt, tapintatos, érzelemmel telített játékirányítás mellett az egész személyiségük fejleszthető.

Óvodánk erőssége a szakmailag jól képzett, átlagban 20 év szakmai gyakorlattal rendelkező óvónői kollektíva. Óvónőinket a hivatástudat, kreativitás, leleményesség, tolerancia, együttműködési készség jellemzi. Az óvoda dolgozói személyes példájukkal is közvetítik a tradicionális értékeket /pl. szeretet, őszinteség, humanizmus, másság elfogadása, a másik emberrel való törődés, érdeklődés, magyarságtudat, stb./

Több óvónőnk az alapdiplomája mellett további szakképesítésel is rendelkezik. Van az óvónők között 2 fejlesztő pedagóus, 2 felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens, 1 nyelv- és beszédfejlesztő óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember, óvódai szakértő. Négy óvónőnk rendelkezik szakvizsgával. Az óvodánkban dolgozó valamennyi dajka néni is szakképzett.

Az óvoda hagyományos ünnepei, rendezvényei

Az óvodánk hétköznapjai közül kiemelkednek az időről-időre visszatérő, sajátos keretek között lezajló közösségi események, az ünnepek.

Óvodánkban az alábbi eseményeket ünnepeljük:
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Iskolába indulók búcsúztatása
 • Télapó
 • Karácsony

Hagyomány már az óvodánkban az óvodába járás megkezdése előtti családlátogatás, valamint az új óvodások úgynevezett "anyás beszoktatása" is. Március utolsó hetében nyílt óvodai napokat tartunk az érdeklődő szülők és tanítók részére.

Pályázati lehetőségekből, vagy a szülők anyagi hozzájárulásával alkalmanként gyermekszínházba, bábszínházba, különböző kirándulásokra is eljutnak a csoportjaink.

Minden évben több főiskolán tanuló óvónőjelöl tölti a szakmai gyakorlatát a mi óvódánkban, az itt dolgozó óvónők irányításával.

Az idei nevelési év egyik kiemelt feladata az egészséges életmódra történő nevelés. Az egészséges életmód kialakításában nélkülözhetetlen az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, az öltözködés, mozgás, edzés, pihenés, alvás és az ezekhez kapcsolódó gyermeki tevékenységek helyes szokásainak kialakítása. A napi életritmus, a rendszeresség biztonságot, kiegyensúlyozott, nyugodt légkört biztosít a kisgyermekek számára. Az intézmény gyermekorvosa: Dr. Homoki Ildikó.

Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kívánunk a jövőben fordítani a külső világ tevékeny megismertetésére. Célunk, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek a közvetlen és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezetük formai, mennyiségi, téri viszonyairól. Pozitív érzelmi viszonyuk alakuljon ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulják meg azok védelmét, az értékek megőrzését. életkoruknak megfelelő szinten ismerjék meg a szülőföld, az ott élő emberek, helyi néphagyományok és szokások, a tárgyi kultúra értékeit.

Minden lehető alkalmat megragadunk a családokkal való szoros együttműködés kialakítására. Nyitottak vagyunk a gyermekek érdekét szem előtt tartó, életkori sajátosságainak megfelelő szülői javaslatok, kezdeményezések elfogadására.


Mi valamennyien azért dolgozunk, hogy a gyermekkor értékeit, szépségét megőrizzük, óvodás éveiket örömtelivé, színessé, gazdaggá tegyük. Ebben sok segítséget kapunk az óvodánkba járó gyermekek szüleitől, akik lehetőségeihez mérten különböző formákban segítik a csportokban folyó munkát, és támogatják az Alapítványunkat.

Számunkra legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodánkban, hiszen általuk lesznek a felnőttek is boldogok.

"Hát mosolyogj, kis földi angyal,
mosolyod gyógyít és vigasztal,
mint a tavaszi napsugár,
mint a gyümölcsérlelő nyár."
/Várnai Zseni/


Minden érdeklődőt szerettel várunk a Gyönyszemek Óvodájában!