POZÍCIÓ --->   Gazdasági Osztály

Gazdasági Osztály


Tisztelt Látogató!

A továbbiakban megismerkedhet a Gazdasági Osztályon folyó munkával, az egyes csoportokkal, jogi háttérrel bővítve.

Az osztályon a feladatellátás az alábbi csoportokat foglalja magában:

  1. Adócsoport,
  2. Költségvetési csoport.

A Gazdasági Osztályon az alábbi dolgozók látják el a feladatokat:
 
Palatinné Pányi Erzsébetosztályvezetőemelet 113. szoba53/360-135/ 126 mellék
Csajbók Zsuzsannagazdasági ügyintézőemelet 112. szoba 53/360-135/121
Vargáné Váradi Marianngazdasági ügyintézőemelet 112. szoba53/360-135/121
Kummerné Köházi Ibolyagazdasági ügyintézőemelet 112. szoba53/360-135/121
Tóth Barbaragazdasági ügyintézőemelet 112. szoba53/360-135/121
Fábián Mariannagazdasági ügyintézőemelet 110-111. szoba53/360-135/119
Pillmayer Lénárdnégazdasági ügyintézőemelet 110-111. szoba53/360-135/119
Herédiné Komáromi Piroskagazdasági ügyintézőemelet 110-111. szoba53/360-135/119
Szepesi Tímeagazdasági ügyintézőemelet 110-111. szoba53/360-135/119
Mádi CsabaAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/124
Billus JuditAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125
Pélyi-Tóthné Szabó NikolettAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125
Varga-Sulyok ErikaAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125
Bencsik Lászlónépénztárosföldszint53/360-135/108


A Gazdasági Osztály munkatársai elérhetőek továbbá az gazdasagiosztaly@abony.hu e-mail címen.


Az Adócsoport tevékenységét az alábbi részterülen végzi:

1. Magánszemély kommunális adója, telek-, építményadó, földbérbeadásból származó jövedelmek adója:

Az egyes feladatok:

     - nyilvántartja város illetékességi területén lévő lakásokat, és nem lakás céljára szolgáló épületeket, telkeket,
     - átvezeti a tulajdonjogváltozásokat, az adókat kiveti,
     - a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

2. Gépjárműadó:


Az egyes feladatok:

     - a város illetékességi területén lévő gépjárműveket nyilvántartja, a tulajdonjog változásokat átvezeti,
     - az adókat kiveti,
     - a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti,
     - felderíti az adóalanyokat,
     - a törzsadattárba felveszi az adatokat,
     - határozatok elkészítése.

3. Vállalkozók helyi iparűzési adója:


Az egyes feladatok:

     - gazdasági, ipari tevékenységet végző vállalkozókat nyilvántartja,
     - a bevallások alapján az adókat megállapítja, és kiveti,
     - ellenőrzi az adóalanyokat, a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

4. Behajtás, végrehajtás:


Az egyes feladatok:

     - környezettanulmányokat készít,
     - a helyi adókat és idegen helyről kimutatott adóhátralékot nyilvántartja,
     - behajtja és könyveli,
     - a végrahajtási cselekményeket foganatosítja,
     - letiltásokat azonnali beszedési megbízásokat bocsát ki,
     - felkutatja a lakcímeket és tartózkodási helyeket.

5. Adó- és értékbizonyítványok:


Az egyes feladatok:

     - értékeli a város illetékességi területén az ingatlanokat,
     - vagyoni bizonyítványokat ad ki.

6. Könyvelés és számítástechnika:


Az egyes feladatok:

     - adókat vet ki, helyesbít,
     - a napi pénzforgalmat könyveli és átutal,
     - végzi az adatok számítógépen történő rögzítését,
     - végzi a törzsadattár feltöltését, és folyamatos aktualizálását,
     - folyamatos ellenőrzéseket végez,
     - az előírt adatszolgáltatásokat elkészíti, és továbbítja.

7. Talajterhelési díj beszedése


Egyes feladatok:

     - bevallások előkészítése,
     - talajterhelési díj kivetése, és beszedése.

Az adóigazgatási eljárással kapcsolatos jogszabályi háttér:

     - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
     - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
     - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
     - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
     - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
     - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
     - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
       kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
     - a helyi iparűzési adóról szóló 27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - az építményadóról szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

TÁJÉKOZTATÓ
A 2017. ÉVI ADÓMÉRTÉKEKRŐL

A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a,
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:
     - Lakáscélú építmények esetén: 8.000 Ft/év
     - Beépítetlen belterületi ingatlan esetén: 6.000 Ft/év
     - Lakásbérleti jogviszony esetén: 10.000 Ft/év
     - Üdülő, zártkerti építmény esetén: 3.000 Ft/év 
 
     - Az építményadó mértéke változatlanul 800 Ft/m2, amelyet az üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére szolgáló építmények hasznos
        alapterülete után kell megfizetni.

GÉPJÁRMŰADÓ MÉRTÉKE:

Személygépkocsik, illetve motorkerékpárok esetén kW-ban kifejezett adóalap után:

     - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

     - a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű (ide tartozik az útkímélő tengellyel rendelkező jármű is) tehergépjármű,
       nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft
     - a nem légrugós rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
      

A Költségvetési csoport tevékenységét az alábbi részterülen végzi:

1. Költségvetéssel kapcsolatos feladatok:

     - az intézmények adatszolgáltatása és igényei alapján elkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját,
     - összeállítja az önkormányzati szintű költségvetést, képviselő-testületi döntésre előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet,
     - nyilvántartja a központi támogatások, vélt- és címzett támogatások, pályázat során elnyert pénzek előirányzatait, azok teljesítését,
     - figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a pénzforgalom alakulása alapján,
     - szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához,
     - javaslatot tesz a költségvetés módosítására,
     - összeállítja az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadási rendelet-tervezetet a számviteli adatok alapján.

2. Pénzügyi feladatok:

     - banki tranzakciók intézése, jóváírások, terhelések figyelemmel kísérése,
     - hitelszerződések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése,
     - intézkedik a hátralékok behajtásáról,
     - végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak számlázását,
        analitikus nyilvántartását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére,
     - az önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák szerződés alapján történő kiszámlázása,
     - a Polgármesteri Hivatal belső bevételeinek kezelése,
     - folyamatosan figyelemmel kíséri a vevői tartozások, kamatmentes kölcsönök törlesztését,
     - a naponta beérkező számlákat, azok felülvizsgálata és érkeztetése után továbbítja az illetékes osztályoknak leigazolásra,
     - nyilvántartást vezet az egyéb támogatásokról,
     - a pénztár zavartalan működtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.

3. Számviteli feladatok:

     - ellátja a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önálló intézmények főkönyvi és analitikus könyvelését,
     - gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyveléséről, az elszámolásokon való átvezetésről,
     - a törvényben meghatározott módon az időben összesített önkormányzati beszámolót elkészíti,
     - előkészíti a havi ÁFA, illetve az éves adóbevallást, egyezteti az adófolyószámla kivonatot,
     - önkormányzati támogatások igénylése, egyeztetése a MÁK területileg illetékes igazgatóságával,
     - hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartása,
     - elvégzi a leltározással kapcsolatos feladatokat,
     - nyilvántartja a nagy értékű tárgyi eszközöket,
     - könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.

4. Munkaüggyel- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok:


     - ellátja az oktatási intézmények dolgozóival kapcsolatos személyzeti ügyek intézését,
     - elkészíti a Kjt-ben meghatározottaknak megfelelő besorolásokat, átsorolásokat,
     - bérfelhasznással kapcsolatos tervezést készít, jelentést állít össze havonta a várható kifizetésekről,
     - naprakészen vezeti az előírt és szükséges nyilvántartásokat,
     - létszám- és bérnyilvántartást vezet,
     - számfejti a hó közi kifizetéseket: megbízási díjakat, napidíjakat, költségtérítéseket.

A feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:

     - Magyarország központi költségvetéséről szóló hatályos törvény
     - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
     - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
     - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
     - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
     - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
     - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
     - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
     - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

     - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a helyi iparűzési adóról szóló 27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - az építményadóról szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet