POZÍCIÓ --->   Hatályos, egységes szerkezetbe foglalt rendeletek

Hatályos, egységes szerkezetbe foglalt rendeletek8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet
 
 
 
26/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet
 

 

1/2018.(II.07) önkormányzati rendelet
A városi címer, zászló alapításáról, valamint Abony város nevének, címerének és zászlajának használatáról

28/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelelet
A településkép védelméről (egységes szerkezetben a 17/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelettel)

24/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelet
Abony Város helyi építészeti-műszaki tervtanácsának létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

23/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazásról

22/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

20/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet

"Abony Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről


17/2017.(VII. 03.) önkormányzati rendelet
A közterület-felügyelet szervezetéről és a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről

16/2017.(VII. 03.) önkormányzati rendelet
A Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, illetve a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

14/2017.(VII. 03.) önkormányzati rendelet
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról

12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, melléklet 1-2


--- 3 melléklet (pályázati szabályzat)
--- 4 melléklet (liciteljárási szabályzat)

10/2017.(V. 29.) önkormányzati rendelet
Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

9/2017.(V. 29.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi maradvány jóváhagyásáról
     - 1.sz. melléklet bevétel

     - 2.sz. melléklet kiadás
     - 3.sz. melléklet mérlegszerű
     - 4.sz. melléklet címrend
     - 5.sz. melléklet központi támogatás
     - 6.sz. melléklet támogatásértékű bevétel
     - 7.sz. melléklet közhatalmi működési bevétel
     - 8.sz. melléklet felhalmozási kiadások
     - 9.sz. melléklet felújítási kiadások
     - 10.sz. melléklet pályázat
     - 11.sz. melléklet közvetett támogatás
     - 12.sz. melléklet céljellegű támogatások
     - 13.sz. melléklet ellátottak pénzbeli juttatások
     - 14.sz. melléklet adósságot keletkeztető ügyletek
     - 15.sz. melléklet hitel kimutatás
     - 16.sz. melléklet részesedések
     - 17.sz. melléklet létszámadatok
     - 18.sz. melléklet pénzeszközök
     - 19.sz. melléklet maradvány
     - 20.sz. melléklet adósság
     - 21.sz. melléklet vagyonkimutatás
     - 22.sz. melléklet mérleg
     - 23.sz. melléklet eredménykimutatás
     - 24.sz. melléklet önként vállalt

3/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

34/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelet
Az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól

--- 1. melléklet (Abony Város utcáinak névjegyzéke)

27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet
A helyi iparűzési adóról

13/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról

8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet
A közterületek eltérő használatáról

6/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
     - mellékletek

27/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról

24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet
A talajterhelési díj helyi szabályairól

10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet
A Közbiztonsági Alap létrehozásáról

7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól (2020.04.06-tól)

6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

 


18/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet
A közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról

9/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet
A választási plakátok elhelyezéséről

7/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról

36/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

    
33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

17/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
A Kaszáló erdő védetté nyilvánításáról és kezeléséről

14/2013. (VI.29.) önkormányzati rendelete
A „Virágos Abonyért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

11/ 2013. (IV.29.) önkormányzati Rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról         
          - ABONY VÁROS településrendezési terv felülvizsgálata / Szabályozási terv I. (külterület)
          - ABONY VÁROS településrendezési terv felülvizsgálata / Szabályozási terv II. (belterület)

19/2012. (V…..) önkormányzati rendelete
A szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról

30/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

19/2011. (X. 05.) rendelete
A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

11/2010.(V.03.) önkormányzati rendelet
A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete
Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről

20/2009 (X. 30.) sz. rendelete
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

9/2009. (VI.02.) rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól (2020.04.01-től)
   

17/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet + mellékletei
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

14/2007. (IV.12) sz. rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

7/2002.(V.28.) önkormányzati rendelet
A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

16/2001. (XII. 6.) rendelete
A vásár- és piactartás rendjéről
     - 1. számú melléklet
     - 2. számú melléklet
     - 3. számú melléklet

10/2001. (VII.31.) rendelete
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális támogatásairól

20/2000. (X. 31.) rendelete
A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

13/2000. (IV.11.) önkormányzati rendelet
A helyi lakáscélú támogatásról

13/1999. (IX. 2.) rendelete
A rendkívüli időjárás által a személyi tulajdonú lakóépületekben okozott károk helyreállítási költségeinek enyhítéséről

45/1994. /XII. 29./ rendelete
A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről