POZÍCIÓ --->   2010 évi Határozatok

2010 évi Határozatok


1/2010. (I. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony település központjának integrált fejlesztése c ímű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról


2/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegen ítésükről szóló 14/2007. (IV. 12.) számú, valamint Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) rendeletek módos ításáról szóló napirendi pont felvételéről


3/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP 1.3.0/1.F pályázat részeként ajánlati dokumentáció elkész ítésére cég megb ízásáról szóló napirendi pont felvételéről


4/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 10. S ívó kúriában található emelőplatform üzemben tartási szerviz szolgáltatás ellátására és a karbantartás megfelelőségének kötelező műszaki vizsgálatához cég megb ízásáról szóló napirendi pont felvételéről

Z-5/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dobozi István átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Z-6/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Virág Anett részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-7/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Árpásné Selmeczi Ildikó részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-8/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „bútor beszerzése” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

9/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról


10/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettes ítéséről


11/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kht-val a járóbeteg szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés módos ításáról


12/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő helyiség bérleti szerződésének meghosszabb ításáról 2010. évre


13/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Sportcsarnok területén található büfé bérbeadásának jóváhagyásáról


14/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására történő pályázat ki írásáról


15/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására történő pályázat ki írásáról


16/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról

Közfoglalkoztatási terv melléklet


17/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város módos ított Települési Környezetvédelmi Programjának (2010-2016) elfogadásáról

Települési Környezetvédelmi Program

18/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról


19/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentes ítéséhez c ímű pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztásáról


20/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentes ítéséhez c ímű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


21/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 859/1/A hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről


22/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a 2010. évben kátyúzni k ívánt utcák kiválasztásáról


23/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry utcák felúj ításához és a vasúti kövek további felhasználásához, valamint a 2010. évben kátyúzni k ívánt utakhoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


24/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bizottságok 2010. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról


25/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi teljes ítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról


26/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP 1.3.1/1.F pályázat részeként ajánlati dokumentáció elkész ítésére cég megb ízásáról


27/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 10. S ívó kúriában található emelőplatform üzemben tartási szerviz szolgáltatás ellátására és a karbantartás megfelelőségének kötelező műszaki vizsgálatához cég megb ízásáról


28/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


29/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról

Z-30/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry utcák felújításához és a Vasúti kövek további felhasználásához valamint a 2010-es évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-31/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

32/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Útép ítések miatt indokolt v ízvezeték hálózat cseréjéről


33/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a települési folyékony hulladékgazdálkodás 2010. évi közszolgáltatási d íjának részletes költségelemzéséről


34/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2010. évi közszolgáltatási d íjának részletes költségelemzéséről


35/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet módos ításának tárgyalásáról


36/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Strandfürdő működése, fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének vizsgálatáról


37/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2010. évi működtetésének biztos ításáról


38/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló 4/2010. (II. 17.) sz. rendelet módos ításának előkész ítéséről


39/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat és az M-27 Absolvo Consulting Bt. között létrejött szerződés módos ításáról


40/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OLLÉ Program önerőből történő megvalós ításáról


41/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról


42/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry utcák felúj ításához és a Vasúti kövek további felhasználásához, valamint a 2010-es évben kátyúzni k ívánt utakhoz kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatainak ellátására cég kiválasztásáról


43/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


44/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 42/2010.(II.15.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott műszaki ellenőri szerződés kapcsán felmerült kérdések tisztázása c ímű előterjesztés ny ílt ülésen történő tárgyalásáról


45/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
fellebbezések elb írálásáról szóló napirendi pont felvételéről


46/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közterületén vezetett kisfeszültségű villamos vezetékeket veszélyeztető fák gallyazásáról szóló napirendi pont felvételéről

Z-47/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „informatikai eszközök és szoftverbeszerzés” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-48/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-49/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lkóingatlanról

Z-50/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hamar Károlyné átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-51/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Márkus Ferenc lakásfenntartási támogatás megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Abony Város Képviselő-testülete

Z-52/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Farkas Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

53/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a II. számú vegyes fogorvosi körzet ellátásáról


54/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Állásfoglalás Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor bérlő között lévő szerződés semmisségének megállap ítása tárgyában ind ított peres eljárás B írósági megkeresésre


55/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 42/2010. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott műszaki ellenőri szerződés kapcsán felmerült kérdések tisztázásáról


56/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közterületén vezetett kisfeszültségű villamos vezetékeket veszélyeztető fák gallyazásáról


57/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi tan ítási időkeret csökkentésének elszámolása, valamint a 2010. évi tan ítási időkeret csökkentése c ímű napirendi pont levételéről


58/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a sportról és a sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendeletének megalkotása c ímű napirendi pont levételéről


59/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a végleges ített akcióterületi terv elkész ítéséhez vállalkozási szerződés megkötése c ímű napirendi pont levételéről


60/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a belv íz okozta problémák megszüntetése a vis maior tartalék keret igénybevételével c ímű napirendi pont levételéről


61/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének megismerése c ímű napirendi pont felvételéről


62/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az útép ítések miatt indokolt v ízvezeték hálózat cseréje c ímű napirendi pont felvételéről


63/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Virágos városért” feladatok meghatározása c ímű napirendi pont felvételéről


64/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása c ímű napirendi pont felvételéről


65/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fellebbezés elb írálása c ímű napirendi pont felvételéről


66/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadásáról


67/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról


68/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módos ításáról


69/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének megismeréséről


70/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az útép ítések miatt indokolt v ízvezeték hálózat cseréjéről


71/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Múzeum és Kiáll ítóhely biztonságtechnikai berendezésének megoldásáról


72/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiáll ítóhely pályázatának támogatásáról


73/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiáll ítóhely pályázatának támogatásáról


74/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Virágos városért” feladatok meghatározásáról


75/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatásának pályázati ki írásáról


76/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a település belterületén talált kóbor ebek befogására és tárolására vállalkozási szerződés megkötéséről


77/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentes ítéséhez c. nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására történő cég kiválasztásáról


78/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bogácsi üdülő üzemeltetői jogának megszerzésére együttműködési megállapodás jóváhagyásáról


79/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alap ításáról


80/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony” név használatának engedélyezéséről


81/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról szóló 166/2008.(V.08.) számú Képviselő-testületi határozat módos ításáról


82/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról


83/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-84/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
lakásfenntartási támogatás megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

85/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat elb írálásáról


86/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetéséről

86. melléklet - Melléklet salgóbányai étkezés

87/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között kötött szerződés módos ításáról

88/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2010. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

89/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkész ítésének megb ízásáról

Z-90/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában című KMOP-4.5.3-09-2009-0040 jelű projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

91/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról és kontroll jelentés elkész ítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról


92/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi tan ítási időkeret csökkentésének elszámolásáról, valamint a 2010. évi tan ítási időkeretet csökkentő távollétek megállap ítására


93/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztos ításának alapelvei meghatározásáról


94/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról


95/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki Jelentéshez kapcsolódó Intézkedési Terv végrehajtásáról


96/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi közbeszerzési statisztikai összegzésének megtárgyalásáról


97/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról


98/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum működtetésének megoldásáról


99/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az M4 és M8 csomópontok kialak ítására


100/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az M4 és M8 csomópontok kialak ítására


101/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztásáról


102/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról


103/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása, lakossági kommunikációs feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról


104/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


105/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OLLÉ műfüves labdarúgópálya elnevezéséről


106/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főép ítészi feladatok megb ízási szerződés alapján történő ellátására


107/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a ceglédi Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény sportegyesületének kérelméről


108/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Apponyi út felúj ítása (TEUT) c ímű pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondás


109/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-110/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Tóth László ellen indult fegyelmi eljárással kapcsolatban hozott bírósági ítéletről szóló tájékoztató elfogadásáról

Z-111/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Tóth László ellen indult fegyelmi eljárással kapcsolatban hozott bírósági ítéletről szóló tájékoztató elfogadásáról

Z-112/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanról

Z-113/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Simon Edit átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-114/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Both Iván átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-115/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Jagri László átmeneti segély iránti kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-116/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Gulyás Béláné lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-117/2010. (V. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről

118/2010. (V. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázati ki íráson történő részvételi lehetőségről


119/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Nemzeti Vágta Regionális Előfutamán való részvételről szóló napirendi pont felvételéről

Z-120/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására a Székács Műszaki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Műszaki Ellenőr Egyéni Céggel kötött szerződés felmondásáról

Z-121/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztásáról

Z-122/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekthez kapcsolódó intézkedési tervről

123/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Nemzeti Vágta Regionális Előfutamán való részvételről


124/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kih ívás Napján való ingyenes használatba adásáról szóló napirendi pont felvételéről


125/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó fel nem használt támogatási összegről való
lemondásról szóló napirendi pont felvételéről


126/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kih ívás napján való ingyenes használatba adásáról


127/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó fel nem használt támogatási összegről való
lemondásról


128/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

Z-129/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt megvalósításához szükséges egyes intézkedések megtételéről

Z-130/2010. (V. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „bútor beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

131/2010. (V. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a Duna Aszfalt Kft. között kötött szerződés módos ítása c ímű napirendi pont levételéről


132/2010. (V. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű KMOP-4.3.2-2008-0008. számú projekt megvalós ításához szükséges egyes intézkedések megtétele c ímű előterjesztés ny ílt ülésen történő tárgyalásáról


133/2010. (V. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű KMOP-4.3.2-2008-0008. számú projekt megvalós ításához szükséges egyes intézkedések megtételéről


134/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű pályázat megvalós ítására irányuló „műszer és betegirány ító rendszer beszerzése” c ímű közbeszerzési eljárás eredményének megállap ításáról szóló napirendi pont felvételéről


135/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló napirendi pont felvételéről


136/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a S ívó kúria tetőjav ítása c ímű napirendi pont levételéről

Z-137/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

138/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ÁROP-3.A.1 pályázat keretében a Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról


139/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
OTP Bank Nyrt.-vel kötendő megállapodás a 3311 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban


140/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról


141/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalós ítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” c ímű pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre irányuló szerződés megkötéséről


142/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról


143/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolóról


144/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban c ímű KMOP-4.5.2-09-2009-0024 jelű pályázat kiviteli tervének elkész ítésére tervező megb ízásáról


145/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum telekhatáron k ívüli tervezési feladatok ellátásáról megb ízás


146/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkész ítésének megb ízásáról


147/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontásáról


148/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2010-3.1.1/B. Belterületi csapadékv íz-elvezetés és gyűjtés c ímű pályázati ki íráson történő részvételi lehetőségről


149/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. között kötött „Abony Város Önkormányzata – informatikai eszközök beszerzése és telep ítése” informatikai szerződés módos ításáról


150/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat ki írásáról


151/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap kezdeményezéshez való csatlakozásról


152/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-153/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Telek Szilvia részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról


154/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009.-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonásáról szóló napirendi pont felvételéről


155/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötéséről szóló napirendi pont felvételéről


157/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonásáról


158/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötéséről


Z-159/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz a Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentesítéséhez című pályázat közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

160/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok ép ítése és fejlesztése a BKSZ területén” c ímű projekt bérleti szerződés, üzemeltetési megállapodás és a konzorciumi együttműködési-megállapodás módos ítása

160 Határozat melléklete Konzorciumi szerződés

161/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok ép ítése és fejlesztése a BKSZ területén” c ímű projekt bérleti szerződés, üzemeltetési megállapodás és a konzorciumi együttműködési-megállapodás módos ítása


162/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatának módos ítására a 859/1/A. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről


163/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatának módos ítására a 859/1/A. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről


164/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a végleges ített akcióterületi terv jóváhagyása c ímű napirendi pont levételéről


165/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Speciális Otthon, Salgóbányai tábor szállás d íjának méltányos megállap ítására benyújtott kérelmének elb írálása c ímű napirendi pont levételéről


166/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és betegirány ító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


167/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület részére történő használatba adása c ímű napirendi pont felvételéről


168/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önrev ízió benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban c ímű napirendi pont felvételéről


169/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése c ímű napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról


170/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Piaccsarnok és üzlethelyiség engedélyes tervének elkész ítésére tervező megb ízásáról


171/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiáll ítóhely 2009. évi beszámolójának elfogadásáról


172/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges órakeretek meghatározására


173/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározására


174/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2010. szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról


175/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2010/2011-es tanév ind ítható osztályai számának meghatározásáról


176/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde)


177/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Gyöngyszemek Óvodája)


178/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Pingvines Óvoda)


179/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)


180/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola)


181/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)

Z-182/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED KFT. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

183/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a belv íz okozta problémák megszüntetésére vis maior tartalékkeret igénybevételéről


184/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tóth Tibor által ind ított peres eljárásról


185/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz könyvvizsgáló feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról

185 MELLÉKLET SZERZŐDÉS Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjához könyvvizsgálói feladatok ellátására cég megbízása


186/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” c ímű a KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű projekthez kapcsolódóan városmarketing stratégia elkész ítésére cég megb ízásáról


187/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és betegirány ító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módos ításáról


188/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2010-3.1.1/B. Belterületi csapadékv íz-elvezetés és gyűjtés c ímű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról


189/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Kreat ív Kópévár - Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


190/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalós ítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” c ímű pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztos ítására szerződés megkötéséről


191/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között kötött „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése” tárgyú szerződés módos ításáról


192/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási megállapodás módos ításáról


193/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közintézmények, középületek és közterületek akadálymentes ítéséről a mindennapi életben c ímű tájékoztató elfogadásáról


194/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület részére történő használatba adásáról


195/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


196/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önrev ízió benyújtásáról az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban


197/2010. (VII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum további ép ítésének lehetőségeiről


198/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Végleges ített akcióterületi terv c ímű napirendi pont levételéről


199/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a piac-üzletház kivitelezésével kapcsolatban a 861/1 hrsz-ú és a 861/2 hrsz-ú ingatlanok átép ítésére vonatkozó kártalan ítási megállapodás megkötése c ímű napirendi pont levételéről


200/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bizottság létrehozása az Egészségügyi Centrum intézményvezetői állásának betöltésére irányuló pályázatok véleménye céljából c ímű napirendi pont felvételéről


201/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vis maior tartalékkeret igénybevétele c ímű napirendi pont felvételéről


202/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Csillag Zsigmond u. 2. szám alatt épülő LIDL áruházzal kapcsolatos észrevétel c ímű napirendi pont felvételéről

Z-203/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-204/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslattételről

Z-205/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Z-206/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Z-207/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

208/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egészségügyi Centrum ép ítésének megtárgyalásáról


209/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egészségügyi Centrum őrzés-védelmi feladatainak ellátására cég megb ízása


210/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatát érintő peres eljárások jelenlegi állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról


211/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum működtetését biztos ító költségvetési szerv alap ító okiratának jóváhagyására


212/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
bizottság létrehozásáról az Egészségügyi Centrum intézményvezetői állásának betöltésére irányuló pályázatok véleményezése céljából


213/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
vis maior tartalékkeret igénybevételéről


214/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OTP Bank Nyrt-vel kötendő megállapodásról szóló tájékoztató elfogadásáról


215/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szilágyi Erzsébet út ép ítésére kiviteli terv elkész ítésére tervező megb ízására


216/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz.-ú ingatlan pályázatra történő ki írásáról


217/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Erkel Ferenc u. 8. szám alatti 72/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási igényéről


218/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


219/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


220/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Pest megyei önkormányzat kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatának átvállalásáról


221/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dél-Pest Megyei V ízgazdálkodási Társulat 2010. március 12-i küldöttgyűlési határozat hatályon k ívül helyezése iránti perben jogi képviselet ellátására megb ízásról


222/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Közoktatási Intézményei 2009/2010. tanév, nevelési év befejezéséről szóló beszámolójának elfogadásáról


223/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Csillag Zsigmond u. 2. szám alatt épülő LIDL áruházzal kapcsolatos észrevétel


224/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Végleges ített Akcióterületi Terv jóváhagyásáról


225/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum ép ítésének megtárgyalásáról

Z-226/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-227/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás felhívásának megtárgyalásáról

Z-228/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás felhívásának megtárgyalásáról

229/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. között kötött szerződés módos ítása c ímű napirendi pont levételéről


230/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városfejlesztő társaság alap ítása, valamint ügyvezető igazgató, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló megb ízása c ímű napirendi pont levételéről


231/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Végleges ített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalása c ímű napirendi pont levételéről


232/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyása c ímű napirendi pont levételéről


233/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékes ítése pályázat útján c ímű napirendi pont felvételéről


234/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. I. félévi pénzügyi teljes ítési adatairól szóló tájékoztató elfogadásáról


235/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásának tárgyában kötött megállapodás módos ítása


236/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az intézmények Alap ító Okiratának felülvizsgálatáról és módos ításáról


237/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola)


238/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)


239/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)


240/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Pingvines Óvoda)


241/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Gyöngyszemek Óvodája)


242/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde)


243/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztönd íjrendszer 2011. évi csatlakozásáról


244/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyol ítására cég kiválasztásáról


245/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázat ki írásáról


246/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékes ítése pályázat útján


247/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


Z-248/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról


Z-249/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Z-250/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Vágó Krisztián részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról


Z-251/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról

Z-252/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízásáról a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg szakellátása közbeszerzési eljárás lefolytatására

Z-253/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kun Péter Pál átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-254/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Határ Jánosné rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

255/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Alap ító Okiratának módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


Z-256/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

257/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Vak Bottyán út 2. sz. 1536/1 hrsz. alatti ingatlanon álló volt Szedenik-kúria bontására cég megb ízáról


258/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Alap ító Okiratának módos ításáról


259/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a végleges ített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalása c ímű napirendi pont levételéről


260/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (V.10.) sz. rendelettel elfogadott Helyi Ép ítési Szabályzat módos ítása c ímű napirendi pont levételéről

Z-261/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítész megbízásáról

Z-262/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátása közbeszerzési eljárás tárgyában ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról


263/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az „Abony” név használatának engedélyezéséről


264/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum intézményvezetői állásának betöltésére irányuló pályázatok véleményezése céljából bizottság létrehozásáról szóló 212/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat módos ításáról


265/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat

a közintézmények állapotának felméréséről szóló tájékoztató elfogadásáról


266/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Programja módos ításának jóváhagyásáról


267/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI Pedagógiai Programja módos ításának jóváhagyásáról


268/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztos ításáról


269/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Coop Zrt. között kötött szerződés módos ításáról


270/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. sz alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékes ítésére beérkezett pályázatok elb írálásáról


271/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról


272/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által ki írásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázat „Abony,
Báthory I. Jókai M., valamint Deák F. utak felúj ítása” önerejének meghatározásáról


273/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által ki írásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázat „Abony,
Thököly és Vak Bottyán utak felúj ítása” önerejének meghatározásáról


274/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által ki írásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázat „Abony,
Szapáry út felúj ítása” önerejének meghatározásáról


275/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a S ívó kúria tetőjav ításához szükséges tervek elkész ítésére tervező megb ízásáról


276/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” c ímű projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módos ításáról


277/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Vámos István és társai által ind ított peres eljárásban jogi képviselet megb ízásáról


278/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
belv ízzel kapcsolatos soron k ívüli kiadásra történő átcsoportos ításról


279/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Somogyi Imre Általános Iskola Radák úti tagintézményében új kazánok telep ítéséhez fedezet biztos ításáról


280/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vis maior tartalékkeret igénybevételéről


281/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztos ított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módos ításáról


282/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Végleges ített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalásáról

Z-283/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-284/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pénzügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-285/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-286/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-287/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alpolgármester megválasztásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

288/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a polgármester illetményének és költségátalányának megállap ításáról

Z-289/2010. (X. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról


290/2010. (X. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módos ítása, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módos ításáról


291/2010. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módos ítása, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módos ítása c ímű napirend névszerinti szavazásának
elrendeléséről


292/2010. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módos ításáról, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módos ításáról


293/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatali álláshelyek számának meghatározása c ímű napirendi pont levételéről


294/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatainak ellátására történő cég kiválasztása c ímű napirendi pont
levételéről


295/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegész ítése c ímű napirendi pont levételéről


296/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyós ítási kérelme c ímű napirendi pont felvételéről


297/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Galambász és D íszmadár Tenyésztők Egyesület d ísz postagalambok országos fajtakiáll ítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása c ímű napirendi pont felvételéről


298/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulás c ímű napirendi pont felvételéről

Z-299/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak megvalósítására” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-300/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-301/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-302/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-303/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szabicsné Dr. Borbély Éva részére önkormányzati érdekből lakás bérbeadásáról

304/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló 280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módos ításáról


305/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szapáry út felúj ítása (TEUT) c ímű pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondásról


306/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Thököly és Vak Bottyán utcák felúj ítása (TEUT) c ímű pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondásról


307/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyós ítási kérelméről


308/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Galambász és D íszmadár Tenyésztők Egyesület d ísz galambok országos fajtakiáll ítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról


309/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP – 4.5.2-09-2009 „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű pályázathoz könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról


310/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP – 4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztos ítására szerződés megkötéséről


311/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról


312/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulásáról


313/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
lejárt határidejű határozatokról


314/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a mozgásszervi betegségek megelőzésére vonatkozó megoldási lehetőségekről


315/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/B jelű Szennyv ízelvezetés és tiszt ítás c ímű pályázati ki íráson történő részvételi lehetőség c ímű napirendi pont levételéről

316/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vis maior tartalékkeret igénybevételéről

317/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására kötött szerződés módosításáról

318/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

319/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének elbírálása a Mária Terézia és a Hunyadi út állagának megóvására

320/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződés módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


321/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet használatba vételéhez szükséges pénzügyi fedezet biztos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


322/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet területi ellátási kötelezettsége c ímű napirendi pont felvételéről


323/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet területi ellátási kötelezettsége c ímű napirendi pont felvételéről


324/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos részére önálló rendelő helyiség biztos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


325/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Juhász Istvánné Abony, Újszászi út 12. szám alatti lakos csapadékv íz elvezetéssel kapcsolatos panaszának megtárgyalása c ímű napirendi pont felvételéről


326/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztása c ímű napirendi pont felvételéről


327/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módos ításának elfogadása c ímű napirendi pont felvételéről


328/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a Co-op Zrt. között kötendő ingatlan adásvételi előszerződés módos ításáról


329/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi rendezvényterv elfogadásáról


330/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2010/2011. nevelési év, tanév ind ításáról szóló tájékoztató elfogadásáról


331/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Koncepciójáról


332/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2011. évi d íjtételének meghatározására


333/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony Városi Strandfürdő 2011. évi d íjainak megállap ításáról


334/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat ép ítményadójáról szóló 20/1998.(XII.19.) számú rendeletének módos ításának tárgyalásáról


335/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999.(XII.29.) számú rendelet módos ításának tárgyalásáról


336/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997.(XII.09.) számú rendelet módos ításának tárgyalásáról


337/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városházában lévő d íszterem bérleti d íjának jóváhagyásáról


338/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti d íjának jóváhagyásáról


339/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti d íjának jóváhagyásáról


340/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2011. évi tér ítési d íjának megállap ításáról


341/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piac-terület bérleti d íjak megállap ításáról


342/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nem lakáscélú helyiségek 2011. évi minimális bérleti d íjának megállap ítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről


343/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az értékbecslői feladatok ellátására cég megb ízásáról


344/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a földmérési feladatok ellátására cég megb ízásáról


345/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi pénzügyi teljes ítési adatairól szóló tájékoztató elfogadásáról


346/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatalban az álláshelyek meghatározásáról


347/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Sajtóreferensi feladatok megb ízási szerződés alapján történő ellátásáról


348/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi teendők ellátására vonatkozó megb ízási szerződések módos ításáról


349/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos részére önálló rendelőhelyiség biztos ításáról


350/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéről


351/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződés módos ításáról


352/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Ungár házra vonatkozó tervek elkész ítésére tervező megb ízásáról


353/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nagy értékű bruttó 2 millió forint feletti tárgyi eszköz 2010. évi selejtezéséről


354/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az elnyert pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatóról


355/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének elfogadásáról


356/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

Juhász Istvánné Abony, Újszászi út 12. szám alatti lakos csapadékv íz elvezetéssel kapcsolatos panaszának megtárgyalásáról


357/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztásáról


358/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módos ításának elfogadásáról


359/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-360/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Díszpolgára” cím adományozásáról

Z-361/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakört betöltő Dr. Pusztai Dezső közalkalmazotti bérének és vezetői pótlékának megállapításáról

362/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos részére önálló rendelőhelyiség biztos ításáról szóló 349/2010.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat módos ítása c ímű napirendi pont levételéről


363/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Központ befejezési munkálatai során felmerült problémákról szóló tájékoztató megtárgyalásáról


364/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet használatbavételéhez szükséges pénzügyi fedezet biztos ításáról


365/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak kiegész ítéséről


366/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


367/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Kátyúkárosultak kérelmének elb írálása c ímű napirendi pont levételéről, valamint a Peres eljárás ind ítása az Allianz Hungária Zrt. biztos ító társasággal szemben c ímű napirendi pont felvételéről


Z-368/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” tárgyú KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-369/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés időpontjának módosításáról

370/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Peres eljárás ind ítása az Allianz Hungária Zrt. biztos ító társasággal szemben


371/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városfejlesztési társaság alap ító okiratának elfogadásáról


372/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi rendezvényterv elfogadásáról


373/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Intézmények Alap ító Okiratának módos ításról


374/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme a Városi Sportcsarnok tér ítésmentes használatáról


375/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzata és az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módos ításáról


376/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Vasút út 15. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról


377/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a közterületek virágos ítási programjáról, az elmúlt évben tett intézkedésekről


378/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó táblák kihelyezéséhez fedezet biztos ításáról.


379/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése c ímű projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módos ításáról


380/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-09-2009-0040 Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalós ítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában c ímű projekt sikeres lezárásához informatikai tanulmány kész ítésére cég
megb ízásáról


381/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város Integrált településközpont fejlesztése c ímű projekthez szükséges rehabilitációs mérnöki tanulmány kész ítésére cég megb ízásáról


382/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi ülések kábeltelev íziós közvet ítésére és h írmagazin kész ítésére érkezett javaslat megtárgyalásáról


383/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Alap ító Okiratának jóváhagyásáról


384/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megb ízás Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására.


385/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti d íjának jóváhagyására


386/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi Nemzeti Vágtához kapcsolódó Vágta Korzón való megjelenés biztos ításáról


387/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi tér ítési d íjainak meghatározásáról


388/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztató elfogadásáról


389/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról


390/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szándéknyilatkozat az Alerion Hungária Energetika Kft-vel történő együttműködésről szélerőmű tárgyában