POZÍCIÓ --->   Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés


Abonyi Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, létszáma, munka és ügyfélfogadási rendje

szervezeti felépítés
1. A hivatal megnevezése, jogállása, irányítása, vezetése
1.1 A hivatal elnevezése: Abony Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) 1.2 A hivatal Abony Város Önkormányzata által alapított, a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével működő önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, jogi személy. 1.3 A hivatal az önkormányzat működésével, az önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával, az önkormányzati és közigazgatási hatósági ügyek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. 1.4 A polgármester a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében jogkörében irányítja a hivatalt, b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának a szervezésében a döntések előkészítésében és végrehajtásában, c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére, f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 1.5 A jegyző a) vezeti a hivatalt, b) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, f) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén, g) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő, h) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, i) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, j) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, k) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről, l) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat. 1.6 A hivatal képviseletét a jegyző látja el. A jegyző a hivatal eseti képviseletére a hivatal köztisztviselőinek meghatalmazást adhat. 2 1.7 A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. Az aljegyző által ellátandó feladatokat a jegyző határozza meg.


2. A hivatal belső szervezeti tagozódása
A hivatal feladatait az alábbi osztályi szintű szervezeti tagozódásban látja el.

- Titkárság
- Gazdasági Osztály
- Adóosztály
- Hatósági és Szociális Ügyek Osztály
- Településfejlesztési Osztály

A hivatal belső szervezeti egységei közötti munkamegosztás rendjét és a konkrét feladatokat az Abonyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.


3. A hivatal ügyfélfogadási rendje

A jegyző minden hétfőn 15.00 - 18.00 óra között ügyfélfogadást tart.

A hivatalban az ügyfélfogadási idő:
Hétfőn: 13.00 - 18.00 óráig
Kedden: szünetel
Szerdán: 8.00 - 16.00 óráig
Csütörtökön: szünetel
Pénteken: 8.00 - 12.00 óráig tart.


4. A hivatal munkarendje


A hivatal köztisztviselőinek és közszolgálati munkaviszonyban álló munkavállalóinak munkaideje heti 40 óra. A hivatalban a munkaidő: hétfőn: 7,30 - 18,00 óráig kedden, szerdán: 7,30 - 16,00 óráig csütörtök 7,30 - 15,00 óráig pénteken 7,30 - 12,30 óráig tart.