POZÍCIÓ --->   Hírek


Abony Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Varga István Városi Sportcsarnok 
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 01-2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;
• büntetlen előélet
• Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (pl. testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, rekreáció-szervező)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú gazdasági végzettség
• szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai életrajzát
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket
• az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen
• nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 53/360-135/107-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/369/2019., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

• Személyesen: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a pályázókat a Humánpolitikai Bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.


   
Hozzászólás: 0 Írta Sajtóreferens  /   2019.február.18.hétfő - 16:16:29
Nyomtatóbarát változat email valakinek