POZÍCIÓ --->   Hírek


Pályázat
Abony Város Önkormányzata

                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

Intézményvezető-főigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2740 Abony, Újszászi út 21-23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fő szabály szerint a 43/2003.(VII.29.) ESzCsM.rendelet szerint
- elkészíti az intézmény SZMSZ- ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő szabályzatokat, rendelkezéseket, házirendet.
- feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságilag hatékony működtetése. Feladatának ellátása során a hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a fenntartó határozatainak figyelembevételével jár el.
- A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott és tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyon kezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlása.
- A költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjának érvényesítése, költségvetési, fejlesztési beruházási tervek elkészítése, jóváhagyása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség, egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
§         legalább 5 éves vezetői gyakorlat, bűntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket, az iskolai végzettségeket igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az 5 év es vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anygát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen.
§         nyilatkozat arról, ( a személyes adatokról szóló 1992.évi LXIII. törvény 3. §(1) bekezdése alapján), hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatain ak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat elbírálásában részt veveők a betekintési jogának gyakorlásához hozzájárul, nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007.évi CLII. trövény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
§         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 41. §,42, § és 43/A. §-iban foglalt előzetese összeférhetetlenségi nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06-53/562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. zárt borítékban, két példányban Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesternek címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1918/2010./HUM, valamint a munkakör megnevezését: orvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. A pályázókat a pályázat kiírója által e célra létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, illetve a pályázatokat véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Abony Város honlapja, ABony város hirdetőtáblája, Egészségügyi Közlöny ( megjelenésétől függően) - 2010. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni.
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.


   
Hozzászólás: 0 Írta Szerkesztő  /   2010.szeptember.22.szerda - 08:27:02
Nyomtatóbarát változat email valakinek