POZÍCIÓ --->   Hírek


   Abony Város Önkormányzata (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező Abony, Baross G út 3. szám alatti 69 m2 alapterületű, 2 szoba, 1 fürdőszoba, és előtér helyiségekből álló félkomfortos lakást, határozott időtartamra 2 évre.

Bérlet időtartama: 2 év                         
Bérbeadás jogcíme: szociális bérlakás
Bérleti díj: 16.200,- Ft/hó

Bérbeadás feltételei:

1. Szociális bérbevételére az a személy jogosult, akinek a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában – a lakásba együttköltözni kívánó személyekből álló – családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000,-), egyedülálló esetén két és félszeresét (71.250,-) nem haladja meg.

2. Lakás bérletére az az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban tartózkodó nagykorú személy jogosult, aki
a) az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagy
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személy.

Házastársak és élettársak esetében elegendő a felek egyikének rendelkeznie a lakás bérletére vonatkozó jogosultságot meghatározó feltételekkel.

3. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:
a) az ország területén lakás tulajdonával, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik, kivéve az 1/1 arányban haszonélvezeti joggal terhelten örökölt és a haszonélvező által lakott lakás, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakásrész,
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50-szeresét meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik,
c) az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik, d) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó vagyon tulajdonjogjogával rendelkezik, kivéve az az ingó vagyon, amely a kérelmező megélhetését szolgáló vállalkozás működéséhez szükséges,
e) pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírását tesz lehetővé,
f) jogcím nélküli használó.

A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és alkalmazni kell!!!

4. Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.

5. Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is nyújthat be külön-külön jelentkezési lapot úgy, hogy a megpályázott lakások sorrendjét mindegyik jelentkezési lapon feltünteti. A pályázaton - a megjelölt sorrend figyelembevételével - a pályázó egy lakás bérletét nyerheti el, a többi lakás vonatkozásában a pályázata elutasításra kerül.

6. Pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet:
- pályázati adatlap
- a pályázó és az együtt költöző személyek folyósító és/vagy munkáltató által kiállított jövedelem igazolásai (pályázat benyújtását megelőző 3 hónap vonatkozásában)
- családi állapotról szóló igazolások (elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélettel, végzéssel, élettársi kapcsolat esetén hatósági bizonyítvánnyal)
- a pályázó - a pályázat benyújtásának időpontjában fennálló - lakhatásának jogcímét, a lakott lakás adatait - egyéb szociális helyzetről szóló nyilatkozatok
- a pályázó és az együtt költöző személyek ingó-, ingatlan vagyonról szóló nyilatkozata
- a pályázó és az együtt költöző személyek nyilatkozata arról, hogy lakhatásukat önerőből más módon nem tudják megoldani - a pályázó nyilatkozata a bérbeadás feltételeinek elfogadásáról

A pályázatra benyújtott jelentkezési lapon, illetve a kérelemben szereplő adatok valódiságát a Hivatal jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés a munkáltató, és az igazolásokat kiállító szervek megkeresésével, helyszíni adategyeztetéssel, illetve a pályázó (kérelmező) meghallgatásával történhet.

A pályázati adatlap átvehető ügyfélfogadási időben 2018. október 8. 16:00 óráig a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán ügyfélfogadási időben, vagy letölthető az Abony Város hivatalos honlapjáról (www.abony.hu). (ide kattintva)

Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja, helye: 2018. október 8. 17:00 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani kizárólag személyesen az Abonyi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán (2740 Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 105. szoba). Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálása: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a jelentkezési lapok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül dönt. A pályázat elbírálása az Abony Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet alapján történik.

Eredmény ismertetése: A Humánpolitikai Bizottság döntéséről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől számított 8 napon belül. A döntésre jogosult a bérlőjelöltnek nem sorolt pályázók pályázatát elutasítja. Az elutasításról a Hivatal a pályázókat írásban értesíti.

A lakás előre egyeztetett időpontban tekinthető meg az alábbi időpontok valamelyikén:
2018. szeptember 24-én (hétfő) 16-17 óra között illetve,
2018. szeptember 27-én (csütörtök) 10-11 óra között előre egyeztetett időpontban.   

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán lehet. (Tel: 53/360-135) Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135 telefonszámon kapható.

Abony Város Önkormányzata

Letölthető dokumentumok:
   
Hozzászólás: 0 Írta Sajtóreferens  /   2018.szeptember.12.szerda - 16:11:14
Nyomtatóbarát változat email valakinek