POZÍCIÓ --->   Hírek

Eladó önkormányzati ingatlanokra lehet licitálni

Nyilvános közzétételes licit felhívás és kiírás

varoshaza_abonyban_abony_abonyi_abony.hu_2018.jpg   Abony Város Önkormányzat (2740. Abony, Kossuth tér 1.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 12/2017. (VII.03.) önkormányzati rendeletének 3. sz. mellékletében meghatározott Abony Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási liciteljárási szabályzata alapján egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

 


Ingatlan
 CímeHelyrajzi számMegnevezésAlapterületeLegalacsonyabb ajánlati – limit - ár
1.2740 Abony, Vak Bottyán utca 13.991/2lakóház, gazdasági épület55 m22.050.000,- Ft
2.2740 Abony, Ceglédi út 13.72/9lakóház, gazdasági épület56 m22.100.000.-Ft
 
A licit kiírás átvehető: 2018. május08. - 2018. május 23. ügyfélfogadási időben (ingyenesen).

A licit ajánlat benyújtásának időpontja: 2018. május 23. 1200 óráig

A licit kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1.
I. emelet 105. sz. szoba, 20. ügyfélpult

Hivatalos nyelve: magyar

A liciteljárás típusa: egyfordulós

Az ajánlatok bontásának és érvényesség megállapításának időpontja, helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal
(2740 Abony, Kossuth tér 1.)
2018. május 24. 1000 

A liciteljárás módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.

A licitre benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:
- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánja hasznosítani az ingatlant
a vételár nettó összegére vonatkozóan(amely nem lehet kevesebb a legalacsonyabb induló limitártól) alternatív ajánlat nem tehető.

Ajánlatot tenni csak 200.000,- Ft. összegű pályázati biztosíték megfizetésével lehet. A pályázati biztosítékot a tulajdonos az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11600006-00000000-32793538 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.
 
 A pályázó köteles csatolni:
aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni;
a kiírás mellékletében szereplő szerződés-tervezet elfogadására, a licitfelhívásban és licitkiírásban szereplő feltételek tudomásulvételére vonatkozóan nyilatkozni;
nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy Abony Város Önkormányzata térítésmentesen az ingatlanra vonatkozóan szolgalmi jogot alapíthat;
az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozó nyilatkozatát csatolni.

A pályázathoz eredetiben csatolni kell: a pályázati biztosíték befizetésének igazolását - a licit kiírásban, felhívásban - meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.

Licitálás helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal Díszterem
Abony, Kossuth tér 1. I. emelet

Licitálás időpontja: 2018. május 28. 1400

Licitálás módja: Nyilvános, egyfordulós

Az ajánlati kötöttség a licit eljárás lefolytatásától számított 60 nap.

Eredmény kihirdetésének helye, ideje:
Abonyi Polgármesteri Hivatal Díszterme
(2740 Abony, Kossuth tér 1.) A licitálást követően

Az ingatlanok megtekinthetők előre egyeztetett időpontban:
2018. május 15-én 10-11 óra között
2018. május 22-én 14-15 óra között

Eredménytelenség megállapítása esetén a Polgármester jogosult ismételten licit kiírására.   
A liciteljárás módjára, valamint a liciteljárásra vonatkozó egyéb információkat a licit kiírás tartalmazza.

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/145 telefonszámon kapható.
                                                                                    Abony Város Önkormányzat                                                                                                   Képviselő-testülete

Nyilvános közzétételes licit kiírás

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az ingatlan adatai:

Ingatlan
 CímeHelyrajzi számMegnevezésAlapterületeLegalacsonyabb ajánlati – limit - ár
1.2740 Abony, Vak Bottyán utca 13.991/2lakóház, gazdasági épület55 m22.050.000,- Ft
2.2740 Abony, Ceglédi út 13.72/9lakóház, gazdasági épület56 m22.100.000.- Ft
Az ingatlanok közmű ellátottsága: közműves
 
BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK:

Az ingatlanok a város középső részén a Ceglédi út 13. szám és Vak Bottyán út 13. szám alatt helyezkedik el.
 
A telek Abony Város Helyi Építési Szabályzata szerint Vt2 jelű övezetbe sorolt. Az építési övezetben az alábbi felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetőek el:
 
aa) lakóépület,
ab) igazgatási épület,
ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
ad) egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, amelyben a
gazdasági célú használat az elsődleges,
ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
af) sportépítmény,
 
amelyeknek környezeti paraméterei a telekhatáron nem haladják meg az övezet környezeti határékeket.
Övezeti besorolása: Vt2.
- A kialakítható legkisebb telekterület: 500 m2
- Legnagyobb beépíthetőség: 60%
- Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%
- Építménymagasság: maximum 7,5 m
- Beépítési mód: oldalhatáron álló.Vagyonnyilvántartás szerinti besorolás: forgalomképes üzleti vagyon

 
liciteljárásra VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Hivatalos nyelve: Magyar
A liciteljárás típusa: egyfordulós
A licitlépcső mértéke: 200.000,- Ft
Elbírálás szempontjai: Nyertes: az önkormányzat szempontjából a legelőnyösebb árajánlatok közül a legmagasabb árajánlatot adó.
Az ajánlati kötöttség a licit eljárás lefolytatásától számított 60 nap.
A liciteljárás eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
Elbírálásra jogosult: Abony Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzatában foglalt személyek

A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:
Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.

A licitre benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:
- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánja hasznosítani az ingatlant -  a vételár nettó összegére vonatkozóan alternatív ajánlat nem tehető.

Ajánlatot tenni csak 200.000,- Ft. összegű pályázati biztosíték megfizetésével lehet. A pályázati biztosítékot a tulajdonos az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11600006-00000000-32793538 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.

A liciteljárás során eredetiben csatolni kell:
a pályázati biztosíték befizetésének igazolását - a licit kiírásban, felhívásban - meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.

A pályázó köteles:
aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni.
a kiírás mellékletében szereplő szerződés-tervezet elfogadására vonatkozóan nyilatkozni;
a licitfelhívásban és licitkiírásban szereplő feltételek tudomásulvételére vonatkozóan nyilatkozni
az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozó nyilatkozatát csatolni.

Hiánypótlás:
- A pályázat hiányosságának észlelése esetén a pályázó felszólítást kap 3 munkanapos határidő tűzésével a hiányosságok pótlására.
- Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a megjelölt határidőben, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.
A hiánypótlás nem vonatkozhat az elbírálás szempontjaira, azaz vételár-ajánlatra.

Az ajánlattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától a nyertessel való szerződéskötésig, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáig kötve van.

A liciteljárás Abony Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzata előírásai alapján történik, az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szabályzat megtekinthető az ajánlat benyújtásának helyén.

A licit felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a licit tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A KIÍRÁS MELLÉKLETEI: Kivonat Abony helyi építési szabályzatából, valamint adásvételi szerződéstervezet, az ingatlan érték megállapításáról szóló szakvéleményben szereplő műszaki leírás, Abony Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzata.

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testület


 


   
Hozzászólás: 0 Írta Sajtóreferens  /   2018.május.09.szerda - 15:02:46
Nyomtatóbarát változat email valakinek