POZÍCIÓ --->   Hírek


 
 
 
Pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1. ) pályázatot hirdet főépátészi feladatok megbázási szerződés alapján történő ellátására.    

Jogviszony időtartama:

- határozatlan idejű, szerződéses jogviszony

 
 
 
Ellátandé feladatok:
 
Főépátészi feladatok ellátása. Az épátett környezet alakátásárél és védelméről szélé 1997. évi LXXVIII tv. 6. § (6) bekezdése szerint.  


A feladatkörhöz tartozé főbb tevékenységi körök: 190/2009 (IX.15.) Korm. r. 8. és 10. § , 11 § alapján:

8. § Az önkormányzati főépátész
a) az állami főépátésszel és az érintett önkormányzatok főépátészeivel együttműködve elősegáti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakátását,
b) folyamatosan figyelemmel káséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairél évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglalé jelentést készát a képviselő-testület (közgyűlés) részére,
c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szélé törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánátásának részletes szabályairél szélé miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segáti a térség, illetve a település egységes táji és épátészeti arculatának alakátását,
e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapulé adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapátására vonatkozé helyi szabályok előkészátésében,
f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozé területi és települési informáciés rendszerek kialakátásában és működtetésében,
g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abbél adatokat szolgáltat az állami főépátésznek.
10. § (1) A települési, a térségi főépátész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi épátési szabályzatának elkészátésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:
a) döntésre előkészáti a rendezés alá vonandé területre vonatkozé javaslatot, a tervezési megbázás feltételeit és követelményeit,
b) elkészáti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljárél, várhaté eredményéről,
c) a településrendezési eszközök készátése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
d) szervezi és irányátja az Étv.-ben előárt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosátja a településrendezési eszközök készátésének nyilvánosságát,
e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészáti a településrendezési eszközöket,
f) gondoskodik a megállapátás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbéli véleményeztetés lefolytatásárél,
g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az informáciétechnolégiai feltételei biztosátottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakrél,
i) előkészáti az önkormányzat helyi épátészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel káséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett épátészeti-műszaki tervtanácsot,
k) nyilvántartást vezet az épátészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentáciékrél, amely alapján félévente adatot szolgáltat az állami főépátész által vezetett elektronikus nyilvántartás részére.
(2) A települési, a térségi főépátész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészátésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciék települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segáti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészátését, állásfoglalásainak kialakátását.
11. § (1) A települési, a térségi főépátész együttműködik az illetékes földhivatallal, az épátésügyi nyilvántartást vezető hatéságokkal és alkalmazé intézményekkel, az épátésügyi és más hatéságokkal, valamint a véleménynyilvánátásra jogosult államigazgatási szervekkel.
 
A város területrendezési terveinek elkészátésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok, egyeztetések, döntés-előkészátés, tájékoztatás. A helyi örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szabályozás előkészátése, a városkép javátásával kapcsolatos döntések előkészátése. Épátészeti és tervpályázatok előkészátése, a lebonyolátásban közreműködés.

A főépátész a  feladatkörét érintő napirendeket  tárgyalé illetékes bizottság, illetve a testület ülésén köteles részt venni. Köteles legalább heti 1 alkalommal a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést, ügyfélfogadást   tartani, megbázatását   személyesen ellátni.

Megbázási feltétel:
-                   A 190/2009. Korm. r. 3. § 4. bek. (b) pontjában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség,
-                   főépátészi vizsga
 
-                  
és legalább 5 év szakmai gyakorlat.  

A pályázat részeként benyújtandé iratok, igazolások:

- Részletes  szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazolé okiratok másolatai
- Dájazási igény

A feladat ellátásának kezdő időpontja:

 Az elbárálást követő hénap első napja.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Szakmai Közlönyben történő megjelenéstől számátott 30 nap.A pályázattal kapcsolatban felvilágosátást nyújt: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az53/562-095 telefonszámon.A pályázat benyújtásának médja:

- Postai úton a pályázatnak Abony Város Önkormányzata cámére történő megküldésével (2740. Abony, Kossuth tér 1.)
- Kérjük a borátékra feltüntetni az alábbi megnevezést: főépátész


A pályázati eljárás, a pályázat elbárálásának médja, rendje:
 
A beérkezett pályázatok alapján, a Képviselő-testület dönt. A pályázék az eredményes pályázat elbárálását követően értesátést kapnak. Az eredménytelenül pályázék pályázati anyagát az értesátéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.


A pályázat elbárálásának határideje:

A benyújtási határidőt követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés időpontja.

 
A pályázati kiárás közzétételének helye: www.abony.hu honlapon és a Szakmai Közlönyben.


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.május.10.hétfő - 11:18:02
Nyomtatóbarát változat email valakinek