POZÍCIÓ --->   Hírek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Abony Város Önkormányzata (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező Abony, Munkácsy út 9. szám alatti 63 m2 alapterületű 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba, 1 udvari lomkamra helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.
                                       

Bérlet időtartama
: 2 év                                              
Bérbeadás jogcíme:
szociális bérlakás                                              
Bérleti díj:
29.610,-Ft / hó
 
Bérbeadás feltételei:

1.
szociális bérbevételére az a személy jogosult, akinek a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában – a lakásba együttköltözni kívánó személyekből álló – családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000,-), egyedülálló esetén két és félszeresét (71.250,-) nem haladja meg.

2. Lakás bérletére az az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban tartózkodó nagykorú személy jogosult, aki
a)           az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagy b)           állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy c)           a magyar hatóságok által menekültként elismert személy.  
3. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:
1.           az ország területén lakás tulajdonával, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik,

2.           az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50-szeresét meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik,


3.           az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,


4.           az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó vagyon tulajdonjogjogával rendelkezik
5.           pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírását tesz lehetővé, 6.           jogcím nélküli használó. A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és alkalmazni kell.
  4.                 Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.  

A lakás megtekinthető:
         
2010. január 12-én 9-12 óra között illetve
 
2010. január 14-én 13-15 óra között előre egyeztetett időpontban. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap átvehető: ügyfélfogadási időben 2010. január 25-ig a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán.

Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: 2010. január 29-én 12 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal, Településfejlesztési Osztály, Abony, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálása: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a nyilvántartásba vett pályázatók közül a benyújtás határidejét követő 30 napon belül dönt.

Eredmény ismertetése: A Bizottság döntéséről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől számított 8 napon belül. A pályázat elbírálása az Abony Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) sz. rendelete alapján történik.
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon kapható.  

Romhányiné dr. Balogh Edit
Abony Város Polgármestere


   
Hozzászólás: 0 Írta Handi  /   2010.január.08.péntek - 12:27:39
Nyomtatóbarát változat email valakinek