POZÍCIÓ --->   Hírek


abony_cimerr.jpg
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017. (VII. 03.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott Abony Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzata alapján egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abony belterület 3591 helyrajzi számú, természetben 2740 Abony, Nép utca 12. szám alatti 37 m2 alapterületű, komfort nélküli kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlant.

A legalacsonyabb ajánlati ár (limit ár): 1.656.000,- Ft

A licit kiírás átvehető: 2019. október 02. - 2019. október 28. 0900 óráig ügyfélfogadási időben (ingyenesen). 

A licit ajánlat benyújtásának időpontja: 2019. október 28. 1100 óráig

A licit kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 105. sz. szoba, 20. ügyfélpult

Hivatalos nyelve: magyar

A liciteljárás típusa: egyfordulós

Az ajánlatok bontásának és érvényesség megállapításának időpontja, helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 2019. október 28. 1400 

A liciteljárás módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján.
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.
A licitre benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:
-          ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánja hasznosítani az ingatlant
-          a vételár bruttó összegére vonatkozóan. (amely nem lehet kevesebb a legalacsonyabb induló limitártól). Alternatív ajánlat nem tehető. 
 
Ajánlatot tenni csak 100.000,- Ft. összegű ajánlati biztosíték megfizetésével lehet. Az ajánlati biztosítékot a tulajdonos az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11600006-00000000-32793538 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.

A pályázó köteles csatolni:
-          aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni;
-          a kiírásban szereplő licitfelhívásban és licitkiírásban szereplő feltételek tudomásulvételére vonatkozóan nyilatkozni;
-          nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy Abony Város Önkormányzata térítésmentesen az ingatlanra vonatkozóan szolgalmi jogot alapíthat;
-          az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozó nyilatkozatát csatolni.

A pályázathoz eredetiben csatolni kell:
az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását - a licit kiírásban, felhívásban - meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.

Licitálás helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal Díszterem Abony, Kossuth tér 1. I. emelet

Licitálás időpontja:
2019. október 28. 1500 

Licitálás módja:
Nyilvános, egyfordulós

Az ajánlati kötöttség a licit eljárás lefolytatásától számított 60 nap.

Eredmény kihirdetésének helye, ideje:
Abonyi Polgármesteri Hivatal Díszterme (2740 Abony, Kossuth tér 1.) A licitálást követően.

Az ingatlanok megtekinthetők előre egyeztetett időpontban:
2019. október 07-én 15-17 óra között
2019. október 16-án 13-15 óra között
2019. október 21-én 15-17 óra között
 
Eredménytelenség megállapítása esetén a Polgármester jogosult ismételten licit kiírására.
A liciteljárás módjára, valamint a liciteljárásra vonatkozó egyéb információkat a licit kiírás tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/145 telefonszámon kapható.      


 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
   
Hozzászólás: 0 Írta Sajtóreferens  /   2019.október.01.kedd - 16:04:33
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák